Activitat 1. Quin concepte d'infant tenim?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Evidenciar el concepte d'infant que té cada educador.
  • Recollir el concepte d'infant del professorat i el grau de coincidència o divergència.
  • Fer aflorar punts forts i febles del centre amb relació al concepte d'infant.


 Descripció
Us proposem aprofundir una mica més sobre el tema a partir d’opinions, cites i retalls d’idees de docents i teòrics. Per preparar el debat final de l'activitat es partirà de la reflexió individual per recollir el concepte d'infant del professorat i el grau de coincidència o divergència. En acabar redactarem entre tots una definició consensuada de concepte de nen.
Orientacions de treball


1. Llegeix les frases següents:

Hi ha determinades activitats, materials i experiències que, si s’ofereixen als infants més petits de 3 anys, incideixen positivament en la creació de les estructures mentals bàsiques sobre les quals es construirà tot el coneixement matemàtic posterior. Mequè Edo i Basté
La lectura a les primeres edats desenvolupa el gust per aprendre, la curiositat i el pensament reflexiu. Marta Roig
Proposar una vegada i una altra, dia rere dia, la mateixa activitat sense variar-la i enriquir-la amb la introducció de nous materials o amb la represa de pretextos de l’activitat precedent, porta a una repetició avorrida que elimina tots els plaers lúdics. Donatella Giovannini
La no violència ha de ser una decisió d’equip. Marta Grauges
La documentación pedagògica establece una relación entre el pensamiento y el significado, ampliando el número de interpretaciones posibles, siempre reinterpretables. Por este motivo, es importante realizar los análisis de los procesos y la documentación en grupo para evitar caer en el subjetivismo y conseguir, así, procesos creativos de intersubjetividad. Alfredo Hoyuelos
Trabajamos con pequeños de unas edades en que el contacto corporal es esencial. Es básico que sea un contacto de calidad, es decir, suave, delicado, respetuoso… las manos de la maestra no pueden actuar de manera rutinaria sino con delicadeza, respeto y comprensión. Pepa Òdena
Les rutines quotidianes en les que participa l’infant són situacions privilegiades que afavoreixen el seu creixement, maduració, desenvolupament i aprenentatge. M. Rosa Terradellas
Els nens petits pensen com a científics. David Bueno
Podem atendre els alumnes sense fer cap mena de discriminació. Gil Gabarró


2. Llegeix les frases següents i decideix fins a quin punt t'hi identifiques i hi estàs d'acord. També et convidem a que reflexionis per què, o bé facis algun tipus de matís o observació. Per facilitar el posterior debat, pots escollir una frase amb la que estiguis molt d’acord i una amb la que hi estiguis poc o gens.


Full de treball Classificació de frases
3. Poseu en comú, compartiu i discutiu els resultats. Us podeu fer les següents preguntes:

  • Coincideix el vostre grau d’acord personal amb la resta de persones?
  • Coincideix el vostre grau d’acord amb les vostres pràctiques habituals?
  • Quins d’aquests aspectes us preocupen més al centre?


En acabat, redacteu una definició de concepte d'infant compartida entre tot el grup.


Full de treball Concepte d'infant

4. Compartiu les vostres definicions amb la resta del claustre i elaboreu una sola definició que sigui consensuada per tot el grup.