Informació de l'itinerari

L’article 69 del capítol IV de la Llei d’Educació de Catalunya, que tracta de l’objecte i àmbit de l’educació d’adults, determina les finalitats d’aquests tipus d’ensenyament, entre les quals trobem:

 • Possibilitar a totes les persones el desenvolupament de llur projecte personal i professional i facilitar-los la participació social.

 • Informar i orientar les persones sobre les accions formatives més adequades a llurs interessos i possibilitats.

La concreció d’aquests dos objectius es manifesta en els processos d’orientació que es duen a terme en els centres, és a dir, l’acollida i orientació acadèmica, l’acompanyament i suport a l’alumnat, i l’orientació final un cop l’alumne finalitza els seus estudis en el centre.

Per tant és necessari que tots els centres determinin, d’acord amb el seu Projecte educatiu, i tenint en compte el context intern i extern del centre, els objectius propis d’aquest àmbit, el seu desenvolupament i l’organització que permetrà dur-los a terme, i l’avaluació i la revisió de tot el procés. Particularment ens referim al document del Pla d'Acció Tutorial.

Com succeeix amb qualsevol altre document de caire organitzatiu i pedagògic del centre, cal que el PAT estigui consensuat i que hi hagi un compromís de compliment per part de tots els membres del claustre de professors.

En aquest sentit la realització d’aquesta FIC dóna suport i facilita l’elaboració o revisió del PAT(el document complet o alguns apartats concrets) d’una forma conscient i col•laborativa.

L’equip directiu, màxim responsable de l’elaboració de l’esmentat document, valorarà i determinarà quins són els aspectes precisos que cal treballar respecte al tema de l’orientació educativa en el centre. En funció d’aquestes necessitats podrà fer servir aquest itinerari com a guia de reflexió i assoliment de compromisos en el si del Claustre.

Així doncs és convenient que la majoria del professorat participi en aquesta formació; el fruit de les reflexions i els productes finals poden formar part dels protocols i documentació associada a qualsevol de les accions relacionades amb l’orientació educativa, és a dir, al PAT, un cop aprovat per la totalitat del Claustre i el Consell escolar.

Una FIC amb dos itineraris

Donat l’abast de tots els temes a tractar la FIC Cap a un centre orientador es desenvolupa en dos itineraris:

 • 1r itinerari: Cap a un centre orientador: L’acollida, el primer contacte amb l’alumne. (En procés d'elaboració)

 • 2n itinerari: Cap a un centre orientador: L'acompanyament i la presa de decisions
  • Acompanyament i suport a l’alumnat
  • L’orientació en la presa de decisions

Serà l’equip directiu del centre, un cop valorat l’estat en què es troba el centre respecte al tema de l’orientació acadèmica, i les possibilitats de la FIC com a guia de per a revisar o elaborar el PAT (complet o alguna de les seves parts), el qui decidirà si comencen pel primer itinerari o bé pel segon. A més, i tenint en compte la repercussió pel que respecta a les reflexions i als productes finals d’aquesta FIC, algun membre de l’equip directiu n’ ha de ser necessàriament un dels coordinadors/es.

Objectius

 1. Planificar accions de manera coordinada per a la millora del processos d’acollida, tutoria i orientació. (FIC 1 i FIC 2)
 2. Establir l’acollida com element que permeti construir de forma compartida l’itinerari de l’alumnat. (FIC 1)
 3. Dissenyar estratègies conjuntes d’acció tutorial per a l’acompanyament de l’alumnat en el seu procés educatiu. (FIC 2)
 4. Planificar l’acció orientadora del Centre per fer autònom l’alumnat en la pròpia presa de decisions. (FIC 2)

Continguts

 • L’orientació educativa: consideracions generals.
 • Les etapes principals de l’orientació eductiva: acollida de l'alumne, l'acompanyament al llarg dels seu procés d'aprenentatge i presa de decisions.
 • Elaboració de protocols i disseny de documents associats a cada fase, si s'escau:
  • L’acollida: (FIC 1) (en procés d'elaboració)
   • Difusió del centre
   • Entrevista inicial
   • Proves d’Avaluació Inicial
   • Carta de compromís
   • Tutoria inicial
  • L’acompanyament i la presa de decisions (FIC 2)
   • El objectius del Pla d'Acció Tutorial
   • Els continguts del Pla d'Acció tutorial
   • Orientació des dels ensenyaments
   • El seguiment del procés d'aprenentatge
   • La presa de decisions

FASES

FASE 1: inicial (comuna a FIC 1 i FIC 2)

Durada orientativa: 6h

Què pretenem?

 • Familiaritzar el participants amb l’estructura de l’itinerari Cap a un centre orientador.
 • Fer explícit de forma col•lectiva en quin punt es troba el centre, és a dir, l’equip de docents, en relació al tema de l’orientació i de la coordinació entre els docents a l’hora de planificar i dur a terme accions referides a aquest tema.

Activitats que dureu a terme:

 • Quin és el valord e l'orientació en un centre de formació d'adults?
 • El concepte actual d’orientació educativa: parlen els experts
 • Coincidim?
 • L’orientació educativa, una tasca de tots? (Document per a la carpeta de formació)

Quan s’ha de dur a terme:
Sempre que es faci la FIC per primera vegada, sigui el primer o el segon itinerari. En el cas de que un itinerari ja s’hagi fet el curs anterior, dependrà de l’equip directiu repetir aquesta fase o obviar-la.

FASE 2: planificació (En funció dels respectius objectius, diferent per FIC 1 i per a FIC 2)

Durada orientativa: 4h

Què pretenem?

 • Reflexionar sobre la pròpia pràctica orientadora i la del centre en relació als objectius de l’itinerari.
 • Formular noves propostes de millora que ens indiquin que hem assolit els objectius de manera excel•lent.

Activitats que dureu a terme:

 • Activitat 1: Propostes per saber que hem assolit els objectius de l’itinerari.
 • Activitat 2: Què s’avaluarà en finalitzar l’itinerari? (Document per a la carpeta de formació)

FASE 3: reflexió, construcció i experimentació (específica per a FIC 1 i per a FIC 2)

Durada orientativa: Aproximadament 35h (inclosa l'experimentació)FIC 1: CAP A UN CENTRE ORIENTADOR: L'acollida, el primer contacte amb l'alumne

Què pretenem?

 • Analitzar diferents experiències relatives al tema de la acollida (protocols i documentació)
 • Dissenyar i/o revisar els models relatius a aquesta fase de l’orientació educativa.
 • Experimentar, si s’escau, els protocols i la documentació dissenyats.

Activitats que dureu a terme:(en procés d'elaboració)


FIC 2: CAP A UN CENTRE ORIENTADOR: L'acompanyament i la presa de decisions

Durada orientativa: 35h

Què pretenem?

 • Planificar accions de manera coordinada per a la millora dels processos relacionats amb l'orientació educativa.
 • Dissenyar estratègies d’acció tutorial consensuades per l’equip docent que facilitin l’acompanyament de l’alumnat en el seu procés formatiu.
 • Promoure l’autonomia de l’alumnat en la pròpia presa de decisions a través de l’acció orientadora.

Activitats que dureu a terme:

Bloc 1: Els objectius del Pla d'Acció Tutorial

 • Activitat 1: Aprenentatge, aula, acompanyament.
 • Activitat 2: Els objectius d'acció tutorial del PAT del centre.
 • Activitat 3: Completeu els objectius del PAT pel que respecta a l'àmbit de l'acompanyament.(Document per a la carpeta de formació)

Durada orientativa: 4h

Bloc 2: Continguts del Pla d'Acció Tutorial

 • Activitat 1: Continguts de l'acció tutorial (acompanyament) (I)
 • Activitat 2: Continguts de l'acció tutorial (acompanyament) (II) (Document per a la carpeta de formació)
 • Activitat 3: Planifiquem activitats i busquem recursos (Document per a la carpeta de formació)

Durada orientativa: 6h

Bloc 3: Orientació des dels ensenyaments

 • Activitat 1: Què són les píndoles d’orientació educativa?
 • Activitat 2: La meva píndola d’orientació educativa. (Document per a la carpeta de formació)
 • Activitat 3: Apliquem i valorem les nostres píndoles d’orientació educativa. (Document per a la carpeta de formació)

Durada orientativa: 10h + 4h d'explerimentació

Bloc 4: El seguiment del procés d'aprenentatge

 • Activitat 1: La reflexió
 • Activitat 2: L’autoavaluació
 • Activitat 3: El recull d’evidències. El portafolis. (Document per a la carpeta de formació)

Durada orientativa: 8h

Bloc 5: La presa de decisions. I ara què?

 • Activitat 1: I ara què? Planifiquem activitats. (Document per a la carpeta de formació)
 • Activitat 2: La carpeta per a l'orientació: quins recursos tenim al nostre abast? (Document per a la carpeta de formació)

Durada orientativa: 3h

FASE 4: avaluació i consolidació (En funció dels respectius objectius, diferent per FIC 1 i per a FIC 2)

Durada orientativa: 4h

Què pretenem?

 • Avaluar la transferència de la formació a l’aula.
 • Fer una projecció de futur.

Activitats que dureu a terme

 • Activitat 1: Com hem avançat? Avaluem l'assoliment dels objectius de l'itinerari.(Document per a la carpeta de formació)
 • Activitat 2: Ens plantegem nous objectius.(Document per a la carpeta de formació)
 • Activitat 3: Valoració de l'itinerari de la formació.(Document per a la carpeta de formació)

Quan s’ha de dur a terme:
Sempre al final de cada FIC.