Fase 3. Bloc 3. Orientació des dels ensenyaments
Durada orientativa del bloc: 10 hores + 4 d'experimentació

Situem-nos!

En el bloc 1 d’aquest itinerari heu consensuat els objectius tutorials del vostre PAT referents a l’acompanyament de l’alumnat en el seu procés educatiu.
En el bloc 2, d’acord amb aquests objectius, heu concretat els continguts, i heu dissenyat una activitat relativa a l'acció tutorial en un ensenyament i nivell concret. Aquesta activitat s'emmarca dins del conjunt d'actuacions que s'hauran de dur a terme per tal d'assolir els objectius del PAT. Dins d'aquest seguit d'actuacions, és interessant que valoreu la inclusió d'activitats que permetin abordar l’orientació de manera integrada dins dels diferents ensenyaments. Cal tenir present que "orientació" fa referència a totes les accions que ajuden a fer autònom l’alumne en la construcció del seu projecte de vida. Una acció de les accions clau té lloc a través de l’aprenentatge, dins i fora de l’aula.
Per tant esdevé cabdal la gestió que fem de cada ensenyament per tal d’acompanyar l’alumne en el seu seu procés d'aprenentatge.

Què ens proposem?

Volem posar de manifest que no es pot deslligar la funció docent de l’orientadora donat que quan es realitzen activitats d’ensenyament i aprenentatge, al mateix temps que es fa treballar l’alumne sobre continguts curriculars específics de cada ensenyament, es poden posar també en joc les seves habilitats, motivacions, interessos, aptituds, etc.


Com ho farem?

En primer lloc, analitzareu diferents propostes d’orientació educativa des de diferents ensenyaments, és el que en diem píndola d'orientació educativa. Seguidament, dissenyareu una proposta concreta d’orientació educativa des d’un ensenyament; l'aplicareu a l'aula i dureu a terme la seva valoració.


Activitats

  • Activitat 1: Què són les píndoles d’orientació educativa?
  • Activitat 2: La meva píndola d’orientació educativa.
  • Activitat 3: Apliquem i valorem les nostres píndoles d’orientació educativa.