Fase 3. Bloc 1. Objectius de l'acció tutorial del Pla d'Acció Tutorial
Durada orientativa del bloc: 4 hores

Situem-nos!

Qualsevol acció recollida en els documents del centre ha d'obeir a uns objectius determinats. És a dir, un cop feta una diagnosi de les mancances o necessitats de l'alumnat i del centre, cal establir uns objectius que explicitin les intencions respecte al tema del qual es tracti. El Pla d'Acció Tutorial no és una excepció, i dins dels seus àmbits, tant l'acollida com l'acompanyament i orientació en la presa de decisions, ha de tenir formulats uns objectius que siguin adients a les característiques de l'alumnat, així com al tipus d'ensenyaments que s'hi ofereixen.

Dedicarem aquest primer bloc, doncs, a revisar i consensuar els objectius del PAT referits a l'acompanyament i orientació de l'alumne al llarg de la seva etapa formativa al centre.

Objectius

  • Revisar i consensuar els objectius del Pla d'Acció Tutorial del centre pel que respecta al tema de l'acompanyament i orientació en la presa de decisions de l'alumnat.

Com ho fareu?

Començareu reflexionant sobre què es fa a l'aula i des de les matèries per acompanyar l'alumnat, i destriant quins són els elements més importants a tenir en compte. Continuareu revisant els objectius del PAT del vostre centre, fent-ne una anàlisi i classificant-los per l'àmbit d'actuació (personal, acadèmic o professional). Així mateix, valorareu si es tracten tots els àmbits, i els completareu, si s'escau, fent servir la proposta d'objectius dels assessors. Finalitzareu el bloc comprovant si els objectius proposats són adients per a tots els grups i ensenyaments que ofereix el centre, establint la idoneïtat de cadascun.

Activitats

  • Activitat 1: Aprenentatge, aula, acompanyament.
  • Activitat 2: Els nostres objectius d'acció tutorial al PAT.
  • Activitat 3: Completem els nostres objectius d'acció tutorial pel que respecta a l'àmbit de l'acompanyament.