Activitat 2. Dissenyem una tasca

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Analitzar una seqüència didàctica proposada.
  • Dissenyar la pròpia seqüència didàctica per portar-la a la pràctica.


 Descripció
Analitzareu, amb l'ajuda d'una pauta, una seqüència didàctica ja elaborada que planifica la consecució d'una tasca final. A continuació començareu el disseny de la vostra seqüència amb el primer pas: la proposta d'una tasca lligada a un objectiu funcional.
Orientacions de treball


petit grup 1. Analitzeu la seqüència didàctica proposada tot responent les qüestions següents:

- Com es relacionen els objectius funcionals d'aquesta seqüència amb la tasca final, lligada a una situació problema?
- En quins altres contextos es podrà aplicar allò après en una seqüència concreta?
- En què creieu que afecta tot el que hem vist a la planificació del treball a l'aula?


Gran grup 2. Poseu en comú les vostres respostes.Full de treball Anàlisi de la seqüència


Individual 3. Inicieu el disseny de la vostra seqüència didàctica per desenvolupar-la i aplicar-la a l'aula. Comenceu per definir l'objectiu funcional i la tasca final de la vostra seqüència.
Recordeu:

Què caracteritza un objectiu funcional?

- Està lligat a una tasca (final).
- Permet ser treballat des de diferents tasques.
- És operatiu.
- L'alumne l'entén perfectament.
- No pot desenvolupar una competència però hi ha de contribuir.

El podem definir com la resposta a la pregunta:

Què ha de ser capaç de fer l’alumne en finalitzar les activitats programades en aquesta seqüència?Llegiu els punts 1 i 2 del document "Cinc passos per dissenyar una seqüència d'activitats"Treball en parelles 4. Intercanvieu la vostra proposta amb un company o companya i, tenint en compte tot el que heu treballat, suggeriu una millora, si s'escau.


Materials