Activitat 1. Grans objectius?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Ajudar a relacionar el grau de concreció dels objectius amb la planificació a l'aula.


 Descripció
A través d'exemples, s'han de clarificar els conceptes i arribar a diferenciar entre un objectiu d'etapa o d'àmbit i un objectiu d'una seqüència o unitat didàctica.


Orientacions de treball


Individual 1. A continuació trobareu un seguit d'objectius extrets de diferents documents curriculars.Llegiu-los, compareu-los i ordeneu-los de major a menor grau de concreció. (poseu un número d'ordre a cada quadre).


Full de treball Grans objectius?


petit grup 2. Agrupats en parelles o grups de tres expliqueu als companys per què els heu ordenat d'aquesta manera.Gran grup 3. Decidiu quin tipus de document curricular podria incloure els objectius que heu ordenat.

• Disposicions curriculars del departament
• Programació de centre
• Programació d'etapa
• Programació d'àmbit
• Família de seqüències (unitat didàctica)
• Seqüència didàctica