Activitat 4. Ens Coavaluem.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Coavaluar les diferents tasques d'avaluació.


 Descripció
ACTIVITAT OPTATIVA En aquesta activitat s’avaluaran les diferents tasques. Per al seu desenvolupament, haureu de proposar diferents tipus d’agrupaments: individual, petit grup i gran grup.

Al principi demanareu que cada mestre, individualment, analitzi una tasca d’avaluació seguint el guió que apareix al full de treball. Seguidament demanareu que s’agrupin de tres en tres. Primer hauran d’intercanviar les seves respectives reflexions i seguidament, a partir de tot el que hagi sortit, els demanareu que intentin elaborar un resum sobre el que implica l’avaluació com a guia per a l’aprenentatge.

ACTIVITAT PER A LA CARPETA DE FORMACIÓ En gran grup fareu una posada en comú per tal de compartir les reflexions i enriquir-les i recollir la visió del centre.

Aquesta visió global del centre pel que respecta a tot allò que s'ha après al llarg d'aquesta fase anirà a la carpeta de formació.
Orientacions de treball


Individual 1. Cada mestre analitza individualment una tasca d’avaluació d'un company seguint el guió que apareix al full de treball.


2. Intercanvieu les vostres respectives reflexions i seguidament, a partir de tot el que hagi sortit, intenteu elaborar un resum sobre el que implica l’avaluació com a guia per a l’aprenentatge.
3. Poseu en comú les vostres reflexions per tal de compartir totes les visions i enriquir-les amb les observacions dels diferents grups. Poseu a la carpeta de formació el resum de la visió del centre.
Full de treball
Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació