Autoria Materials Odissea "L’avaluació com a guia de l’aprenentatge"

Aquests materials han estat elaborats al llarg del curs 2012-13 per un grup de treball coordinat per l’Olga Esteve, en Miquel Fitó i la Montse Milián (aquests dos últims tècnics del Servei d’Orientació Curricular de l’Educació d’Adults) i format pels següents docents destinats en Centres de Formació d’Adults:

  • Rosa Canet Soler
  • María Rosario de Antonio García
  • Jesús Vicente Gómez Molina
  • Eduard Piñero Nieto
  • Maria Dolors Torner Vives
  • María Rosa Fernández Rosales
  • Roser Parés Deop

Des del curs 2013-14 aquest equip s’encarrega igualment del seguiment de l’itinerari formatiu dels equips docents del centres que realitzen la FIC L’avaluació com a guia de l’aprenentatge; donen suport telemàtic als coordinadors i coordinadores de cada centre, resolent dubtes i aportant bibliografia i altres materials que poden resultar d’interès; a més validen els documents que es pengen a la carpeta de formació. Per tant són els que aproven l’assoliment dels objectius de l’itinerari efectuat per cada centre.

Paral·lelament el Servei d’Orientació Curricular de l’Educació d’Adults convoca als coordinadors i coordinadores de les FIC tres vegades al curs:

  • Abans de que comenci l’activitat formativa (mes d’octubre): Es presenta la metodologia de la FIC proposada pel Servei, i s’expliquen particularment les Fases 1 y 2, amb la realització d’un taller pràctic en el que els nostres assessors fan de formadors, i els coordinadors de participants, de la mateixa manera que aquests últims ho hauran de fer en els seus centres respectius.
  • Abans de començar les Fases 3 i 4 (mes de gener): Es recullen els suggeriments i les propostes de millora referides a les Fases 1 i 2, i s’expliquen particularment les Fases 3 i 4, també amb la realització d’un taller pràctic.
  • A l’acabar la FIC (mes de juny): Es recullen els suggeriments i les propostes de millora referides a les Fases 3 i 4, i es va una valoració global del funcionament de l’activitat (materials, plataforma Moodle, suport del assessors…

Les propostes de millora han estat sempre tingudes en compte per l’equip d’assessors; els materials de l’Ateneu es poden modificar i esmenar sempre que es cregui necessari.

Una altra demanda que van fer els coordinadors era que contempléssim la possibilitat de que els assessors poguessin fer una sessió presencial al començament del tercer trimestre, és el moment en que els equips docents que realitzen la FIC estan immersos en la fase de construcció de la tasca final de l’itinerari, i és quan més dubtes sorgeixen. Així doncs, a partir del curs 14-15 cada assessor realitza una sessió formativa presencial de 2 hores en el centre que guia i assessora al llarg de la FIC.

La composició de l’equip d’assessors ha anat canviat al llarg del cursos, però de la seva col·laboració queda constància en l’activitat formativa Seguiment i formació dels coordinadors de les formacions internes de centre (FIC).