Activitat 1. Formulació d’objectius de millora de l’ensenyament-aprenentatge de l’EIO

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Transformar les conclusions obtingudes a les diferents experimentacions en objectius de millora de la docència de la expressió i interacció oral per al centre.
  • Recollir les propostes en el document “Pla d’acció de centre”.


 Descripció
Us proposem formular, compartir i consensuar, a partir del document amb les conclusions de les diferents experimentacions, objectius de millora de la docència de la expressió i interacció oral.
Orientacions de treball1. A partir dela fitxa de conclusions elaborada al bloc 3 de la fase 3, contesteu en parelles o petits grups les preguntes següents:

  • Quins són els punts forts i aspectes a millorar de l’ensenyament-aprenentatge de la EIO?
  • Quins objectius de millora podem incloure en el projecte educatiu de centre i en la programació d’aula?
  • Com s’implementaran els objectius de millora?
  • Com penseu que els òrgans de coordinació i gestió del centre poden ajudar a facilitar aquesta implementació?
  • En quins altres temes en relació amb l’EIO i sorgits en aquest procés d’experimentació voldries aprofundir en una altra activitat de formació ?


2. Compartiu les vostres valoracions i reflexions amb la resta de docents participants.

3. Elaboreu un document que reculli el que creieu que sigui més rellevant de cara a formar part d’un “Pla d’acció de centre”.


Materials


Document per a la carpeta de formació