Activitat 1. Què vull indagar?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Familiaritzar-se amb la formulació de preguntes de recerca a partir d’un tema.
  • Concretar individualment els objectius de la indagació a l’aula.
  • Formular les preguntes de recerca en relació amb els objectius d’indagació.


 Descripció Us proposem aquesta activitat per tal d’acotar bé el tema sobre el qual preparareu la vostra experimentació. Una manera de delimitar bé l’àmbit de l’experimentació és que cadascú formuli una pregunta de recerca.
Orientacions de treball1. Escolliu un dels temes que heu proposat a l'activitat 1 i a l'activitat 4 de la fase 2 i formuleu, seguint les recomanacions del coordinador, preguntes concretes per indagar l’aspecte que heu triat a l’aula.

2. Posada en comú. Presenteu les preguntes a la resta del grup i debateu si són adequades tenint en compte les recomanacions del coordinador. Si s’escau, feu propostes de millora.

3. Trieu una pregunta de recerca que us serveixi com a punt de partida de la vostra experimentació i elaboreu un document conjunt per recollir totes les preguntes de recerca.