Activitat 2. On se situen les nostres creences en el currículum de les EOI

Objectius Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Contrastar creences amb els descriptors de les Escales de Nivell de l’EOI.
  • Reflexionar sobre la coincidència de les creences i els descriptors de les Escales de Nivell de les EOI.
  • Aprofundir en el coneixement del currículum del professorat (Escales Nivell EOI, currículum EOI).

Descripció Us proposem testejar conjuntament el vostre coneixement del currículum.Orientacions de treball


1. Llegiu aquests fragments dels objectius terminals de l’expressió i la interacció oral i digueu a quin nivell creieu que pertanyen (A2, B1, B2, C1):

a. “Té dificultats a l’hora d’expressar el que vol dir amb exactitud, i les vacil•lacions, pauses i correccions són evidents”
b. “Té una flexibilitat limitada a l’hora d’utilitzar algunes estructures i comet errors, però normalment no provoquen malentesos”
c. “Pot deduir el significat d’algunes paraules que no es troben en el seu repertori”
d. “Un tema conceptualment difícil pot obstaculitzar la fluïdesa natural del seu discurs …”


2. Poseu-ho en comú i justifiqueu la vostra tria de nivell.MaterialsGeneralitat de Catalunya, Departament d’Educació (2006) Escales de nivell: el Marc europeucomú de referencia per a les llengües a les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya. Cambridge University Press. Madrid