Bibliografia específica sobre recerca i didàctica de l’expressió i interacció oral


Bibliografia per als docents-participants:

 • Cros, A. i Vilà, M. “L’ensenyament de la llengua oral” dins de Camps, A. i Colomer, T. (coords.) L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua i la literatura en l’educació secundària. Quadern de formació de professorat, núm. 14. ICE de la Universitat de Barcelona. Horsori. Barcelona. 1998
 • Esteve, O. “Enseñar la producción escrita” dins de Ruiz de Zarobe, L. i Ruiz de Zarobe, Y. Enseñar hoy una lengua extranjera, Portal Educación. Berkeley. 2013
 • Esteve, O. i Fernández, F. “Evaluación y autonomia. Caminos que convergen” dins d'Esteve, O. i Martín-Peris, E. (Coords.) Cuestiones de autonomía en el aula de lenguas extranjeras. Colección Manuales. Horsori. Barcelona. 2013
 • Figueras, N., Mingarro, P. i Puig, F. Docencia, aprendizaje y evaluación de segundas lenguas en las escuelas oficiales de idiomas. Barcelona; ICE-Horsori. 2011
 • Figueras, N. i Puig, F. Pautas para la evaluación del español como lengua extranjera. Biblioteca Edinumen de didáctica. Edinumen. Madrid. 2013
 • Fontich, X. “El diàleg a l’aula des de la perspectiva sociocultural. Les nocions de bastida i parla exploratòria”. Articles de Didàctica de la llengua i la literatura, núm 54, p. 68-75, abril 2011. Editorial Graó. Barcelona. 2011
 • Vilà, M. “La competència oral es pot ensenyar i avaluar” dins de Vilà, M. i Castellà, J.M. 10 idees clau: Ensenyar la competència oral a classe. Aprendre a parlar en públic. Biblioteca d’Articles, núm 191. Sèrie Didàctica de la llengua i la literatura. Editorial Graó. Barcelona. 2014
 • Vilà, M. “La comunicació humana és bàsicament argumentativa” dins de Vilà, M. i Castellà, J.M. 10 idees clau: Ensenyar la competència oral a classe. Aprendre a parlar en públic. Biblioteca d’Articles, núm 191. Sèrie Didàctica de la llengua i la literatura. Editorial Graó. Barcelona. 2014


Bibliografia per al coordinador:

 • Camps, A. (coord.) El aula como espacio de investigación y reflexión. Barcelona: Graó. 2001
 • Currículum de les EOI (nivell bàsic-nivell C1):
 • Estaire, S. “La observación en la formación permanente: áreas para la reflexión e instrumentos para la observación” dins de Lasagabaster, D. & Sierra, J.M. (coords.) La observación como instrumento para la mejora de la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Cuadernos de educación. ICE-UAB. Barcelona. 2004
 • Esteve, O. “La observación en el aula como mejora de la práctica docente” dins de Lasagabaster, D. & Sierra, J.M. (coords.) La observación como instrumento para la mejora de la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Cuadernos de educación. ICE-UAB. Barcelona. 2004
 • Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació. Escales de nivell: el Marc europeu comú de referencia per a les llengües a les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya. Cambridge University Press. Madrid. 2006
 • Korthagen, F.A.J., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B. & Wubbels, T. Linking practice and theory: The pedagogy of realistic teacher education. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. 2001
 • Lasagabaster, D. & Sierra, J.M. (coords.) La observación como instrumento para la mejora de la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Cuadernos de educación. ICE-UAB. Barcelona. 2004
 • Lluch, G. Lectura en català per a infants i adolescents. Història, investigació, polítiques. Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i Publicacions de l' Abadia de Montserrat, 2013, p. 201-258. 2013
 • Richards, J. C. & Lockhart, Ch. Estrategias de reflexión sobre la enseñanza de idiomas. Cambridge University Press. 1998
 • Vilà, M. i Castellà, J.M. 10 idees clau: Ensenyar la competència oral a classe. Aprendre a parlar en públic. Biblioteca d’Articles, núm 191. Sèrie Didàctica de la llengua i la literatura. Editorial Graó. Barcelona. 2014