Activitat 1. Estratègies de resolució de problemes


Activitat en petit grup i en gran grup


 Objectius
Conèixer diferents esquemes que organitzen fases i estratègies de resolució de problemes.


 Descripció Quan resolem un problema seguim sempre unes fases més o menys lògiques de resolució que garanteixen la comprensió del que estem fent i que ens ajuden a fer una planificació de la resolució. Un cop resolt el problema sempre hauríem de fer una revisió per garantir la solidesa de la resposta donada, per veure si el problema es pot resoldre d’una forma diferent o per mirar si ens suggereix noves preguntes.

Hi ha diferents autors que han dedicat publicacions a descriure aquestes fases i estratègies, sovint acompanyades d’exemples amb problemes concrets. Per raons d’espai nosaltres només us reproduïm, en els documents que acompanyen l’activitat, alguns d’aquests esquemes, sense les exemplificacions.

Us proposem que us dividiu en grups barrejats per cicles i que cada grup treballi amb un dels documents. Es tracta d’analitzar-lo intentant relacionar-lo amb la vostra experiència personal en la resolució de problemes. Podem pensar, per exemple, en algunes de les investigacions que hem fet en aquest itinerari de formació. Aquesta anàlisi ens pot ajudar a tenir en compte les diferents fases i estratègies per tal de tenir-les també en consideració després a l’aula.

Un cop feta aquesta anàlisi s’exposarà a tot el grup la descripció de l’esquema i la referència a la pròpia experiència.