Activitat 3. Resolució de problemes i competències


Activitat en petit grup i en gran grup.


 Objectius
Conèixer què diuen els documents curriculars sobre les competències bàsiques associades a la resolució de problemes.


 Descripció Les expressions “resoldre problemes” o “resolució de problemes” apareixen de forma molt repetida tant al currículum d’educació infantil com al de primària. De forma molt concreta, al de primària, no les trobem només associades a determinats continguts, sinó que la resolució de problemes es defineix com un dels quatre processos que s’han d’anar assolint al llarg de tota l’educació matemàtica (juntament amb els de raonament i prova, comunicació i representació i connexió).

En un dels documents publicats pel Departament d’Ensenyament per ajudar a desenvolupar el currículum de l’àrea de matemàtiques (Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l'educació primària) aquests processos apareixen com a dimensions, cadascuna de les quals es concreta en algunes competències matemàtiques determinades.

Aquest document presenta aspectes que poden ser de prou interès per a aquest itinerari com per fer-ne una lectura completa, però ara ens centrarem en els relatius a la dimensió resolució de problemes.

Feu tres grups per llegir, estudiar i discutir una de les tres competències que es relacionen més directament amb la resolució de problemes. Cada grup disposarà d’un document, extret de la publicació esmentada, on trobarà:

  • El text introductori a la dimensió resolució de problemes.

  • La definició de la competència concreta a treballar (amb una explicació més llarga, una gradació en tres nivells d’assoliment i un relació de continguts clau associats).

  • Unes breus orientacions metodològiques i per a l’avaluació, amb indicadors corresponents als tres nivells d’assoliment.

  • Una exemplificació a partir d’una activitat concreta.

Si ho creieu convenient podeu utilitzar, com a suport per a la discussió, el full de treball elaborat amb aquesta finalitat per l'Escola Pi de Dosrius.

A continuació, feu una posada en comú on cada grup expliqui als altres la competència que ha treballat.