Activitat 1. Què entenem per un problema?

 Activitat en petit grup
Activitat en petit grup.

 Objectius
La finalitat és que, a partir de l’anàlisi d’alguns exemples, intentem diferenciar algunes tipologies d’activitats que es poden recollir sota del mot genèric “problema”.
 Descripció
En primer lloc, us convidem a llegir un document que, sense entrar molt en detall, caracteritza quatre tipus d’activitats:

  • exercicis

  • problemes d’aplicació

  • exploracions

  • investigacions

A continuació, us demanem que mireu, sense resoldre-les, una mostra d’activitats i que intenteu assignar-les a cadascun del grups presentats al document anterior. És només una classificació orientativa i les “fronteres” entre cada tipus d’activitat no estan, en alguns casos, molt definides. Intenteu, però, assenyalar només un dels tipus.

Finalment, podeu fer una posada en comú de les classificacions fetes.


Document d'entrada


Document per a la carpeta de formació