Fase 4: Fase final
Durada orientativa: 3 hores
En què hem avançat?

És el moment de fer un balanç de la feina feta. Valorarem el grau d’assoliment dels objectius formulats en la fase de planificació, concretarem els acords presos, enfocarem propostes de futur i valorarem la formació realitzada. Es deixarà constància de tot això en un document que anirà a la carpeta de formació.

D’entrada us proposem que, de forma individual, cada membre pensi en la resposta a les preguntes següents:

 • En què crec que he avançat a la meva aula pel que fa al tractament dels continguts de geometria?
 • Quins efectes he observat en l’alumnat?
 • En què ho veig, quina evidència en tinc?
 • Estic satisfet/a?
 • Penso que puc continuar fent petites millores seguint aquest tipus de propostes?


Per tal de facilitar la resposta per escrit a aquestes preguntes es pot emprar el full de treball.


Valoració de l’itinerari de formació realitzat (individual).
Un cop feta aquesta reflexió personal us convidem a compartir-la amb les altres persones participants en la formació i a plantejar-vos, al final, la pregunta següent:

 • Creieu que heu avançat com a grup per millorar el treball dels continguts geomètrics a l’ESO, en compartir informació i experimentar-ho a l’aula?

Valoreu, tot el grup conjuntament, el progrés fet respecte de cadascun dels objectius concrets que vau consensuar en la fase de planificació i que van quedar recollits en el document per a la carpeta de formació anomenat Adaptació de l’itinerari al centre, elaborat en la fase de planificació.


Respecte de l’objectiu 1, que fa referència reflexionar sobre el contingut del currículum pel que fa als blocs d’espai i forma i de mesura i valorar les implicacions que té l’enfocament competencial en el treball que es fa a l’aula entorn a la geometria:

 • Creieu que heu avançat? Què en valoraríeu i per què?Respecte de l’objectiu 2, que encamina canvis metodològics que contribueixin a millorar l’ensenyament de la geometria a l’ESO:

 • Us ha servit experimentar a l’aula unes activitats concretes, per comprendre millor cap a on s’han d’encaminar els esforços per millorar l’ensenyament de la geometria a l’ESO?Respecte de l’objectiu 3, que busca facilitar acords de l’equip de professorat per millorar l’ensenyament de la geometria a l’ESO:

 • Aquesta formació ha ajudat a prendre acords consensuats per tothom? Penseu que serà més fàcil respectar-los?Anoteu les valoracions fetes a l’apartat corresponent del document per a la carpeta de formació Acords i valoració de l’itinerari de formació realitzat tot seguint, si us ajuden, les preguntes que es formulen per a cada objectiu.

Documents d'entrada

Document d'entrada


Què podem incorporar a la nostra tasca?

Més enllà de la valoració de l’assoliment dels objectius, cal que els acords presos es concretin al màxim. Al llarg de l’itinerari de formació s’han anat prenent acords en diferents aspectes. Aquests acords han quedat recollits en diversos documents per a la carpeta de formació elaborats a la fase 3:

 • Al 2n bloc Primers acords.
 • Al 3r bloc Acords sobre materials manipulables.
 • Al 4t bloc Acords sobre l’ús del GeoGebra.

És important que es recullin conjuntament aquests acords anotant els compromisos que prenem en diferents àmbits:

 • Què hauríem d’incorporar en les programacions didàctiques?
 • Com cal modificar el treball entorn a continguts geomètrics en els diferents cursos de l’ESO?
 • Com enregistrarem i compartirem la documentació d’activitats especials (amb contextos, amb materials manipulables, amb GeoGebra…)?
 • Convé cercar connexions amb altres matèries en aquest camp?
 • Quins mecanismes podem establir per valorar l’efecte d’aquests canvis?
 • Com queden reflectits aquests acords en la documentació del departament didàctic?Inclourem aquestes reflexions a l’apartat corresponent del document per a la carpeta de formació Acords i valoració de l’itinerari de formació realitzat.

És important que es deixi constància d’aquests compromisos en la documentació del departament didàctic i, si cal, del propi centre.

Documents d'entrada

Document d'entrada


 • Recuperar el document per a la carpeta de formació Primers acords
 • Recuperar el document per a la carpeta de formació Acords sobre materials manipulables
 • Recuperar el document per a la carpeta de formació Acords sobre l’ús del GeoGebra
 • Recuperar i continuar el document per a la carpeta de formació Acords i valoració de l’itinerari de formació realitzat
Projecció de futur
Quina continuïtat penseu que podria tenir la formació iniciada?

Us convidem a plantejar-vos preguntes com les següents:

 • Voldríeu seguir avançant en el mateix tema?
 • Penseu que hauríeu de fer un procés semblant en el altres blocs de continguts com, per exemple, el d’estadística i atzar?
 • Us interessa més agafar un tema més transversal que impliqui tot el professorat del centre i que requereixi prendre acords generals?
 • Teniu altres propostes?Podeu incloure aquestes reflexions a l’apartat corresponent del document per a la carpeta de formació Acords i valoració de l’itinerari de formació realitzat.

Document d'entrada

Document d'entrada

 • Recuperar i continuar el document per a la carpeta de formació Acords i valoració de l’itinerari de formació realitzat

Avaluació del procés i del resultatValoreu ara el procés seguit:

 • Us ha resultat còmode treballar sense la presència real d’un formador/a?
 • Els materials s’han ajustat a les vostres necessitats?
 • Quines modificacions recomanaríeu?

Podeu incloure aquestes reflexions en l’apartat corresponent del document per a la carpeta de formació Acords i valoració de l’itinerari de iormació realitzat.

Document d'entrada

Document d'entrada

 • Recuperar i acabar el document per a la carpeta de formació Acords i valoració de l’itinerari de formació realitzat

Document per a la carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació

 • Document per a la carpeta de formació Acords i valoració de l’itinerari de formació realitzat emplenat

AutoavaluacióUs proposem reprendre el full de treball Autodiagnosi que vàreu escriure en la fase inicial. En aquell full, cadascú va respondre a cinc preguntes des de la seva particular perspectiva en el moment d'iniciar l'itinerari.

Més enllà de l'avaluació que heu fet en grup us proposem que, com a activitat final d'aquest itinerari, rellegiu les vostres respostes i penseu sobre les que donaríeu en aquest moment.

Llavors es plantejaven les següents preguntes:

 • Quin és el grau de satisfacció sobre l’aprenentatge de la geometria a les teves classes?
 • Creus que ha variat l’enfocament de la geometria en els darrers anys?
 • Penses que s’han de fer canvis metodològics? Quins?
 • Per què creus que costa tant fer canvis en aquest tema?
 • Al teu centre us heu plantejat com unificar el tractament de la geometria a tots els cursos?

Penseu quines respostes hi donaríeu ara i valoreu el canvi produït.

Document d'entrada

Document d'entrada

 • Full de treball Autodiagnosi, emplenat en la fase inicial i que cada participant ha guardat personalment