Activitat 4. Primers acords


Activitat en gran grup.Prendre uns primers acords sobre el tractament de la geometria al centre.
 Descripció A les activitats anteriors hem revisat algunes característiques generals sobre com podem treballar la geometria, hem explorat possibles fonts de recursos i hem seleccionat algunes activitats que eren del nostre grat.

Ara es tracta que reprenguem les idees que es recollien al qüestionari de la primera activitat i comencem a pensar alguns acords que poden reorientar el tractament de la geometria al nostre centre (quant a hores, integració amb altres blocs del currículum, contextualització, ús de materials…).

Discutiu tot l’equip de formació sobre els aspectes que apareixen en el document per a la carpeta de formació Primers acords, en el benentès que els acords que es prenguin són encara provisionals i es podran modificar o concretar posteriorment.


Document d'entrada

Document d'entrada


Document per a la carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació

  • Document per a la carpeta de formació Primers acords emplenat