Activitat 3. Mirem contextos


Activitat en petit grup.Activitat en gran grup.Conèixer alguns contextos que ens poden ajudar a emmarcar activitats de geometria i mesura.


 Descripció Us proposem visitar el web racomates.com (http://goo.gl/0pYU7), un web personal de la professora Joana Villalonga. En aquest web s'hi suggereixen contextos per treballar diferents blocs i punts del currículum, entre ells Espai i forma i Mesura.
Els trobareu agrupats sota criteris com:

  • Activitats professionals
  • Comerç, consum i turisme
  • Entorn natural i ecologia
  • Objectes quotidians
  • Etc.

Cada fitxa conté dos apartats: un quadre de connexions i una descripció.

Trieu dues fitxes i penseu, de forma ràpida, alguna activitat, algun problema, que podríeu situar en aquest context. Podeu prendre notes en el full de treball Mirem contextos. No cal estendre’s; només fer una petita descripció de l’activitat que us ha suggerit. Si ho considereu pertinent, podeu afegir quins conceptes i quins processos es tocarien.

Document d'entrada

Document d'entrada