Activitat 1. Mirem com treballem


Activitat individual.



Activitat en gran grup.



Reflexionar sobre alguns aspectes metodològics generals del treball a les classes de geometria.


 Descripció
Omplirem un qüestionari sobre aspectes metodològics que ens ajudarà a fer-nos una idea global sobre el grau d’importància que donem a diferents possibilitats metodològiques.

A més de veure a quines donem més valor i a quines menys, paral·lelament podem pensar sobre quines tenim més presents i quines no tant i així podrem observar les que ens podem plantejar d’enfortir.

Després posarem en comú les coincidències i les divergències dels qüestionaris.

Document d'entrada