Activitat 3. Què demana el currículum?


Activitat en petit grup.Conèixer el currículum pel que fa als blocs d’espai i forma i de mesura i analitzar els tipus de continguts que inclouen.


 Descripció
Disposeu de quatre taules que resumeixen els continguts geomètrics del currículum d’ESO, una per a cada curs, que serviran per fer una exploració sobre el que se’ns demana.

Organitzeu-vos per parelles. Cadascuna escollirà un curs de l’ESO (el que estigueu fent prioritàriament, el que us agradi més…) de manera que quedin coberts tots els cursos.

Es distribuiran els fulls de treball amb les taules dels continguts de geometria dels diferents cursos de l'ESO. Podreu veure que els continguts geomètrics del currículum es relacionen amb cinc grans eixos:

  • La identificació i la descripció de figures geomètriques, les seves propietats i relacions (figures, relacions i propietats).
  • La presència d’idees geomètriques en l’entorn quotidià de l’alumnat (contextos).
  • L’exploració i l'experimentació amb objectes geomètrics: construcció, descomposició, desplegament, secció, projecció, manipulació… mitjançant materials manipulables (materials i instruments).
  • La representació, la construcció i l'exploració de figures mitjançant eines tecnològiques de geometria dinàmica (eines TIC).
  • La utilització de relacions geomètriques per al càlcul de longituds, àrees i volums (càlcul d’àrees i volums).

Es tracta de posar creus en les columnes corresponents relacionant cada ítem del currículum amb un o més dels eixos assenyalats anteriorment (cada columna s’ha etiquetat mitjançant l’expressió que s’inclou entre parèntesis en els punts anteriors). En l’última columna es convida que, per a cada ítem del currículum, s’assigni un nombre entre 1 i 3 per indicar el pes que creiem que li atorguem en les nostres classes (1 representaria “poc pes, poca dedicació temporal”, 3 representaria “molt de pes, molta dedicació temporal”).

Un cop feta aquesta exploració per parelles convindrà posar en comú les observacions que s’han fet.