Activitat 2. Com són els problemes de les proves?


Activitat en parella.



Activitat en gran grup.



Explorar els tipus de problemes geomètrics que s’utilitzen en l’avaluació de la competència matemàtica en el marc de les proves PISA, les proves d’avaluació diagnòstica de 2n d’ESO i les proves de l’avaluació d’educació secundària obligatòria de 4t d’ESO.

 Descripció
Us proposem accedir a tres documents:

  1. La prova d’avaluació diagnòstica de competència matemàtica de 2n d’ESO corresponent al curs 2011–2012. Es tracta de centrar l’anàlisi en les activitats 3 i 6.
  2. El document de models orientatius per a l’avaluació de la competència matemàtica a 4t d’ESO. Entre la pàgina 13 i 18 hi ha els models de problemes corresponents als blocs d’espai i forma i de mesura
  3. La publicació del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu: Marc conceptual de matemàtiques per a l'avaluació PISA 2012. Ens centrarem en la col·lecció de problemes corresponent a l’últim apartat que es troba a l’annex 5 (exemples d’ítems alliberats, a partir de la pàgina 61).

Per parelles es farà una passejada pels enunciats d’aquests problemes (tan sols els que fan referència a geometria) per identificar:

  • similituds i diferències amb els que habitualment es fan a classe,
  • característiques més rellevants que s’hi observen.



Després es farà una posada en comú de tot el grup, on cada parella aportarà les seves observacions i es procurarà consensuar una llista conjunta amb un màxim de cinc similituds o diferències amb els problemes que se solen fer a classe i de cinc característiques rellevants que s’hi observen. Ens hi pot ajudar el full de treball Mirem els problemes de les proves.

Aquesta llista s’escriurà amb un document de treball que es recuperarà més endavant.

Documents d'entrada

Document d'entrada


  • Prova d’avaluació diagnòstica de competència matemàtica de 2n d’ESO corresponent al curs 2011 – 2012. (http://goo.gl/dJ4Zd) (activitats 3 i 6)
  • Models orientatius per a l’avaluació de la competència matemàtica a 4t d’ESO (http://goo.gl/rqmAj) (pàgines 13 i 18)
  • Marc conceptual de matemàtiques per a l'avaluació PISA 2012 (http://goo.gl/lW8yf) (Annex 5. Exemples d’ítems alliberats, p. 61)
  • Full de treball: Mirem els problemes de les proves, que es reutilitzarà en activitats posteriors