Diversitat de formes de calcular


Situem-nos!

En el primer bloc hem compartit cap on crèiem que havia d’evolucionar el càlcul i n’hem replantejat les prioritats.

En el segon bloc hem posat sobre la taula els diversos significats de les operacions i les relacions entre elles obrint possibilitats a un càlcul més comprensiu i flexible.

En el tercer bloc hem vist com tenir control sobre el resultat de l’operació ajuda a la comprensió i per fer aquest control cal un bon domini de la numeració i de l’efecte de les operacions sobre els nombres.

Què ens proposem en aquest bloc?

Volem ara entrar a veure la diversitat de formes que hi ha per trobar un resultat.

Com ho farem?

Concretament es plantejaran tres grans grups de formes de càlcul:

  • Les construïdes des del coneixement dels nombres i del càlcul

  • Els algorismes

  • L’ús de la calculadora

De cada un d’aquests grups s’aportarà informació amb la intenció que pugui contribuir a fer-ne un ús conscient i equilibrat i a prendre les decisions que l’escola cregui que pot assumir.

Activitats

  • Activitat 1: Estratègies construïdes des del coneixement dels nombres i del càlcul

  • Activitat 2: Els algorismes escrits

  • Activitat 3: L'ús de la calculadora i altres eines informàtiques