Significat de les operacions


Situem-nos!

En el bloc anterior hem compartit cap on creiem que ha d’evolucionar l’ensenyament-aprenentatge del càlcul i hem fet un replantejament de les prioritats que hem situat entorn de tres temes:

  • El significat de les operacions

  • El control dels resultats

  • Les diverses formes per calcular

Què ens proposem en aquest bloc?

En aquest bloc tractarem més a fons el tema del significat de les operacions. La intenció és fer present la importància d’aquest aspecte, compartir-ho des de tots els cicles i fer una activitat a l’aula que ho concreti.

Com ho farem?

Tractarem de la importància dels contextos en la comprensió de les operacions, de la necessitat de presentar un ventall ampli de significats i de posar de relleu les connexions entre unes operacions i altres.

Finalment es proposarà portar una activitat a l’aula que tingui en compte les característiques anteriors.

Activitats

  • Activitat 1: Ampliem els coneixement sobre el significat de les operacions
  • Activitat 2: Relacions entre operacions i el paper dels contextos i les quantitats
  • Activitat 3: Portem una activitat a l’aula