Activitat 2. Replantegem prioritats


Activitat en petit grup.Activitat en gran grup.


Veure que el càlcul escrit no és l’únic que s’ha de treballar a les aules, com s’ha fet tradicionalment, i identificar quins altres aspectes cal incorporar. Descripció Com hem vist a la fase de planificació, el currículum fa un ventall ampli de demandes en el tema del càlcul i la numeració. Totes elles situades en apartats que comencen per la paraula comprensió. Citem textualment:

  • Comprensió dels significats de les operacions i de les relacions que hi ha entre unes i altres.

  • Comprensió de la funcionalitat del càlcul i l’estimació.

  • Comprensió dels nombres, de les seves formes de representació i del sistema de numeració.

El fet que tradicionalment el càlcul a l’escola giri, de forma gairebé exclusiva, a l’entorn de l’aprenentatge dels algorismes estàndard (és a dir, de les formes de fer operacions per escrit, seguint ordenadament unes passes que han de portar al resultat) dificulta el treball sobre la comprensió.

Per altra banda, a l’activitat anterior hem pogut veure que, actualment, ben poques vegades es fa servir aquest tipus de càlcul en situacions fora de l’escola. Aquest és un dels fets que obliguen a un replantejament d’aquest aprenentatge.

Us convidem a llegir i debatre el document Cap a un càlcul més comprensiu on s’explica l’orientació que tindran els propers blocs de treball.

Document d'entradaDocument d'entrada
Material de formació: Cap a un càlcul més comprensiu