El document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòriaSituem-nos!

El treball realitzat fins aquest moment ens ha portat a compartir què entenem per competència matemàtica; a reconèixer, a partir de les pròpies activitats, com podem ajudar a desenvolupar la competència matemàtica, i a veure com els processos ajuden en aquest sentit.


Què ens proposem en aquest bloc?

Conèixer el document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria publicat pel Departament a principis de 2013.

La lectura d’aquest document no substitueix el treball fet fins ara, en el que s’ha partit de l’experiència de cadascú/una per compartir-la i anar elaborant així acords assumibles per a tothom. Tanmateix l’aportació que fa el document és molt rellevant i convé que els claustres el coneguin i l’assumeixin mica en mica.


Com ho farem?

Fent una lectura i posada en comú del document.


Activitat

Lectura del document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria.


Activitat individual.

Activitat en gran grup


Ens proposem fer una primera mirada al document i compartir-la amb el grup.

Us proposem que us distribuïu en 4 grups. Cadascun dels grups s’encarregarà de la lectura d’una de les dimensions en què estan agrupades les competències.

Dins de cada grup es poden fer subgrups i distribuir les competències de la dimensió entre els membres del petit grup.

Una vegada feta la lectura es posarà en comú el contingut de les competències de cada dimensió i més tard, en gran grup, el de les 4 dimensions en que estan organitzades. Feta aquesta primera lectura, el centre ja anirà treballant el document segons les seves necessitats i interessos.

Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria.

Breu presentació.

El document vol donar resposta a preguntes com ara, quins són els components de la competència matemàtica? què podem fer per promoure el desenvolupament d’aquestes competències a l’aula? quan podem considerar que s’ha assolit una competència? com podem determinar-ho? … preguntes a les que fins ara, no s’havia donat resposta malgrat que el currículum es proposa desenvolupar, entre d’altres, la competència matemàtica.

El document és breu i molt estructurat. En primer lloc i després de les presentacions trobareu un quadre amb 12 competències agrupades en 4 dimensions i el desenvolupament de cada una de les competències que formen part d’aquesta dimensió. El document té l’estructura següent:

Una fullejada al document ajuda a comprendre millor l’estructura i a veure que per a cada competència tota la informació està recollida en 3 pàgines. És important observar la relació que hi ha entre la gradació de la competència i els indicadors d’avaluació perquè dóna molta força a la proposta.