Activitat 3. La veu experta


Activitat en petit grup.


Ara ens proposem consultar alguna referència externa entorn als processos que assenyala el nostre currículum de matemàtiques. Aquesta aportació experta anirà seguida d'una reflexió sobre l'aplicació al context concret del centre.


 Descripció En el Material de formació 3 trobareu un extracte de cadascun dels processos. Es tracta d'un document on, de forma esquemàtica, trobareu respostes a per què cal treballar aquell procés i què podem fer com a professorat per ajudar.

Ha estat elaborat pel CREAMAT partint de tres fonts: el currículum vigent, els Estàndards Curriculars de l'NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) (http://www.nctm.org/) i un document provisional de treball d'una comissió del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (http://goo.gl/rWIvg) sobre el tema.

Recomanem que us dividiu en grups i que cadascun treballi amb un o dos dels quatre processos prenent notes sobre l'aplicació pràctica en el context concret del vostre centre. Per exemple:

  • Treballem prou aquest procés?

  • Fem alguna activitat especialment potent per treballar-lo?

  • Podríem fer alguna acció de centre per activar-lo una mica més?

Per a cada procés, un membre del grup es podria responsabilitzar de dinamitzar aquesta recollida d'idees i de concretar-la en un breu escrit. És ben natural que per alguns processos aquestes idees poden ser molt més abundants que per alguns altres.

Després de la lectura s'hauria de fer una posada en comú de les aportacions de tot el grup intentant recollir les respostes a les preguntes anteriors i altres comentaris que puguin ser d'interès (Document per a la Carpeta de Formació 5).

Si voleu ampliar informació sobre els processos, podeu fer-ho amb el material Idees per treballar els processos a totes les etapes que trobareu a la web del CREAMAT. Hi ha cinc documents del NCTM que es poden descarregar traduïts al castellà

  • Resolució de problemes
  • Raonament i demostració
  • Comunicació
  • Connexions
  • Representació.Documents d'entrada


Document d'entrada
Document per a la carpeta de formació


Document per la carpeta de formació
Document per a la Carpeta de Formació emplenat.