Fase 1: Fase inicial

La fase inicial consta de dues parts: una informació general de l'itinerari i una proposta d'autodiagnosi.

Informació generalObjectius

 • Conèixer les característiques de l'enfocament competencial en el treball a l'aula entorn de les matemàtiques.

 • Encaminar canvis per avançar en aquesta línia a partir de l'experimentació a l'aula.

 • Facilitar l'acord de l'equip de persones que participen de la formació per donar coherència a l'actuació del centre en aquest tema.

Amb posterioritat a la elaboració d’aquest itinerari de formació s’ha publicat el document:

 • Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria

És un document que concreten la competència matemàtica en 12 competències i dóna orientacions sobre com treballar-les i com avaluar-les.

Es tracta d’un document que cal conèixer i anar compartint en claustre però no substitueix el treball que s’havia previst a l’itinerari. Per aquesta raó s’ha optat per afegir a la fase 3 un nou bloc, serà el bloc 4, en el qual trobareu una guia de lectura del document. Cada centre, en la fase de planificació, pot donar la prioritat que cregui més convenient a aquest bloc.

Organització

Podeu consultar els esquemes que trobareu al document Descripció de l’estructura de l’itinerari i de les seves fases, blocs i activitats, on es descriu l’organització general i la tipologia de materials. En aquest esquema l'acrònim CM indica competència matemàtica.

En primer lloc es presenten les quatre fases en què es divideix l’itinerari:

 1. Fase inicial
 2. Fase de planificació
 3. Fase de construcció i experimentació
 4. Fase final

Per a cada fase s’indiquen les tasques que es proposen i la relació amb el marc curricular i els documents de centre. Així mateix s’indiquen els tipus de materials de què es disposa:

 • Materials de formació
 • Documents per a la carpeta de formació
 • Fulls de treball

També s’indica que s’anirà construint una carpeta de formació que deixarà constància de la feina feta i del progrés realitzat.

El nucli de l’itinerari és la fase de construcció i experimentació que es divideix en tres blocs. Per a cada bloc es detallen les activitats que es proposen. Entre aquestes cal assenyalar especialment les que impliquen experimentació a l’aula. Cada experimentació té tres fases que es concreten en tres activitats successives:

 • Planificació
 • Intervenció a l’aula
 • Valoració


AutodiagnosiEns disposem a iniciar un itinerari de formació i, com en qualsevol camí, és important conèixer el punt de partida per poder valorar, al final, el trajecte fet. En aquest sentit, us convidem a respondre, en un paper que guardareu personalment, a les preguntes que apuntem tot seguit. Al final de l’itinerari us proposarem reprendre aquestes notes per tal que pugueu valorar l’evolució que heu realitzat.

Responeu a les preguntes amb la major franquesa possible. Es tracta simplement d’una reflexió personal que podreu contrastar al final del procés formatiu:

 1. Creus que la introducció de la idea de competència en el currículum és positiva per a l’educació matemàtica de l’alumnat?

 2. Tens prou elements per emprendre els canvis que suposa la incorporació de la competència matemàtica al treball de l’aula?

 3. Has fet canvis en la teva manera de treballar per adaptar-te a aquesta demanda?

 4. Heu compartit en grup la manera d’entendre la competència matemàtica i com avançar en el sentit d’ajudar a desenvolupar-la?

 5. Heu adaptat l’avaluació a l’enfocament competencial?Document d'entradaDocument d'entradaMaterial de formació Descripció de l’estructura de l’itinerari i de les seves fases, blocs i activitats