El document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació primàriaSituem-nos!

El treball realitzat fins aquest moment ens ha portat a compartir què entenem per competència matemàtica; a reconèixer, a partir de les pròpies activitats, com podem ajudar a desenvolupar la competència matemàtica, i a veure com els processos ajuden en aquest sentit.


Què ens proposem en aquest bloc?

Conèixer el document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació primària publicat pel Departament a principis de 2013. Aquest document és orientador i desplega les competències que el currículum diu que cal programar i avaluar. És un document concís i estructurat que ofereix el mateix esquema per a cadascuna de les dimensions i competències.

Com ho farem?

Fent una lectura i posada en comú del document.


Activitat

Lectura del document Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació primària.


Activitat individual

Activitat gran grup


Ens proposem fer una primera mirada al document i compartir-la amb el grup.

  • Mireu en primer lloc la breu presentació del document que teniu a continuació.
  • Llegiu la descripció de cadascuna de les dimensions i anoteu si hi ha alguna aportació nova respecte al que heu treballat fins ara.
  • Pareu atenció en la gradació que el document fa del desenvolupament de cada competència, relacioneu-la amb els indicadors que es suggereixen per identificar el grau d’assoliment i comenteu-ho.
  • Feu una mirada a l’activitat d’avaluació que es proposa en el document cercant la relació entre l’activitat i la competència que avalua.

Competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació primària. (https://goo.gl/cP1GmC)

Breu presentació del document

El document vol donar resposta a preguntes com ara, quins són els components de la competència matemàtica? què podem fer per promoure el desenvolupament d’aquestes competències a l’aula? quan podem considerar que s’ha assolit una competència? com podem determinar-ho? … preguntes a les que fins ara, no s’havia donat resposta malgrat que el currículum es proposa desenvolupar, entre d’altres, la competència matemàtica.

El document és breu i molt estructurat. En primer lloc i després de les presentacions trobareu un quadre amb 10 competències agrupades en 4 dimensions i el desenvolupament de cada una de les competències que formen part d’aquesta dimensió. El document té l’estructura següent:

Una fullejada al document ajuda a comprendre millor l’estructura i a veure que per a cada competència tota la informació està recollida en 3 pàgines. És important observar la relació que hi ha entre la gradació de la competència i els indicadors d’avaluació perquè dóna molta força a la proposta.