Activitat 3. La veu experta


Activitat en petit grup


Ara ens proposem consultar alguna referència externa entorn dels processos que assenyala el nostre currículum de matemàtiques. Aquesta aportació experta anirà seguida d’una reflexió sobre l’aplicació al context concret del centre.


 Descripció En el Material de formació 3 trobareu un extracte de cada un dels processos. Es tracta d’un document on, de forma esquemàtica, trobareu respostes a per què cal treballar aquell procés i què podem fer com a mestres per ajudar.

Aquest document ha estat elaborat pel CREAMAT a partir de tres fonts: el currículum vigent, els Estàndards Curriculars de l’NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) (http://www.nctm.org/) i un document provisional de treball sobre el tema d’una comissió del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (http://goo.gl/rWIvg).

Recomanem que us dividiu en grups, i que cada grup treballi amb un o dos dels quatre processos i prengui notes sobre l’aplicació pràctica en el context concret del vostre centre. Per exemple:

  • Treballem prou aquest procés?

  • Fem alguna activitat especialment potent per treballar-lo?

  • Podríem fer alguna acció de centre per activar-lo una mica més?

Per a cada procés, un membre del grup es podria responsabilitzar de dinamitzar aquesta recollida d’idees i de concretar-la en un escrit breu. Per a alguns processos aquestes idees poden ser molt més abundants que per a alguns altres.

Després de la lectura s’hauria de fer una posada en comú de les aportacions de tot el grup, intentant recollir les respostes a les preguntes anteriors i altres comentaris que puguin ser d’interès (Document per a la carpeta de formació 5).

Si voleu ampliar informació sobre els processos, podeu fer-ho amb el material Idees per treballar els processos a totes les etapes, que trobareu a la web del CREAMAT. Hi ha cinc documents del NCTM que es poden descarregar traduïts al castellà:

  • Resolució de problemes
  • Raonament i demostració
  • Comunicació
  • Connexions
  • RepresentacióDocuments d'entrada


Documents d'entrada
Document per a la carpeta de formacióDocument per a la carpeta de formació
Document per a la carpeta de formació emplenat.