Activitat 1. Els processos. Un contingut diferent?


Activitat en petit grup.


Ens proposem saber millor què són els processos, i quin paper tenen en el desenvolupament de la competència.


 Descripció


Els processos són actuacions que ajuden a fer accessibles els continguts conceptuals i procedimentals als alumnes i, alhora, són una manera d’introduir els nens i les nenes en les formes de pensar i de treballar pròpies de les matemàtiques. Representen els grans camins que condueixen cap a la competència matemàtica.

Els processos en matemàtiques, que com veureu coincideixen amb el que el currículum n’anomena dimensions que recullen diverses competències, són els següents:

  • Resolució de problemes
  • Raonament i prova
  • Comunicació i representació
  • Connexions


En aquesta activitat, que convé realitzar en petit grup (3 o 4 persones), us proposem fer presents dos aspectes fonamentals: què ens diu el currículum i què ens diu la nostra experiència.

  1. Què ens diu el currículum? A l’apartat sobre competències bàsiques de l’àrea de matemàtiques, hi trobareu una paràgraf que relaciona els processos amb les dimensions competencials i, a les següents pàgines, es descriu cadascuna d’aquestes. Cerqueu aquest paràgraf que us ajudarà a entendre aquesta relació entre processos i dimensions (https://goo.gl/YDo2xB). Cerqueu conjuntament la descripció general de cada dimensió i quines competències s’hi associen. Observareu que, pel fet d’estar abans que el continguts conceptuals específics de cada cicle, hem d’interpretar que són comunes a tots els cicles. Discutiu sobre el seu significat i compartiu la vostra interpretació.

  2. Què ens diu la nostra experiència? En diàleg obert dins del grup, assenyaleu diferents activitats de classe, en diferents cursos, on creieu que es treballa especialment algun o alguns d’aquests processos. Convé prendre’n nota en un quadre. A Documents d'entrada trobareu un full de treball amb una taula que us pot ajudar.

  3. Cerqueu ara les relacions entre els indicadors del CREAMAT i els processos del currículum. Els indicadors es van elaborar per ajudar a incorporar els processos a l’aula.Documents d'entrada


Documents d'entrada