Activitat 5. Fem els nostres indicadors competencials


Activitat en gran grup.


Pretenem ampliar les idees de competència que han sortit de les aportacions dels membres del grup amb les que provenen dels experts a través de la lectura, i incorporar-les, si cal, al document que recull les idees del grup.

 Descripció
Farem els passos següents:

  • Compartir amb el grup les reflexions i valoracions individuals fetes a partir de la lectura del document llegit.

  • Modificar, si cal, el document Els nostres indicadors de riquesa d'una activitat pel que fa a la competència matemàtica (Document de la carpeta de formació 2) amb les aportacions suggerides per la lectura dels documents.Document d'entradaDocument d'entradaRecuperar el Document per a la carpeta de formació Els nostres indicadors de riquesa d’una activitat pel que fa a la competència matemàtica (emplenat a l’activitat 3)Document per a la carpeta de formacióDocument per a la carpeta de formació Document per a la carpeta de formació Els nostres indicadors de riquesa d’una activitat pel que fa a la competència matemàtica (si s’ha modificat)