Fase 2: Fase de planificació
Com estem sobre aquest tema

Convé que, per iniciar la feina, es parteixi del que s’ha fet fins aquest moment entorn del tema. Serà bo tenir presents els aspectes següents:

  • Què diuen els documents de centre sobre el tractament de la competència matemàtica?
  • Què ens diuen els resultats d’avaluació interna, els de proves externes estandarditzades, etc., i quin grau de satisfacció tenim sobre aquests resultats?
  • Quina és la inquietud del professorat sobre el tema i la percepció que té el grup sobre què s’ha aconseguit i què cal millorar?
Identificació d’objectius específics

Per a cadascun dels tres objectius generals de l’itinerari, l’equip podrà optar per establir concrecions atenent les necessitats específiques del centre.

En funció de l’anàlisi feta en l’apartat anterior, es poden reajustar els objectius generals en uns objectius específics que concretin el progrés que el grup espera fer com a resultat del treball que s’inicia.

  • Objectiu 1
  • Objectiu 2
  • Objectiu 3
Adaptació i distribució dels blocs de treball

Es recomana explorar l’estructura de l’itinerari, des d’un punt de vista global, sense entrar al detall, i adaptar el material a les necessitats i els objectius que s’hagin fixat. Aquesta adaptació es pot concretar atorgant pesos diferents als diversos blocs, tant pel que fa al nivell d’aprofundiment en les temàtiques com en la seva distribució horària.

També es recomana fer explícits els canvis realitzats en relació amb la proposta inicial.

Convé fer constar aquests acords en un document i anar pensant de forma col·lectiva en el producte final del procés formatiu.

Document d'entrada
Document d'entrada Document per a la carpeta de formació Adaptació de l’itinerari al CentreDocument per a la carpeta de formació
Document per a la carpeta de formació Document per a la carpeta de formació Adaptació de l’itinerari al Centre (emplenat)