Informació de l'itinerari

La lectura, com a base d’altres aprenentatges, esdevé un factor fonamental per a l’adquisició i el desenvolupament de les competències bàsiques. Per això, la lectura ha de ser una prioritat en els centres i en la tasca de tot docent. Per tal de millorar la coherència pedagògica i disposar d’una línia d’escola en referència a la lectura (aspectes organitzatius i didàctics) és necessari disposar d’un Pla de lectura de centre (PLEC).


El PLEC és un document de referència per a tota la comunitat educativa, que defineix clarament la línia d’actuació –objectius, metodologia, planificació d’estratègies, recursos– que cada centre es proposa per tal d’assegurar la competència lectora de l'alumnat. Els eixos del Pla de lectura de centre són saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.


Aquesta proposta de Formació Interna de Centre (FIC) està orientada a la reflexió sobre la necessitat de disposar d’un Pla de lectura de centre, la diagnosi del centre en els tres eixos de la competència lectora i l’inici de l’elaboració del document.

Materials de formació
Objectius

 1. Prendre consciència de la necessitat de disposar d’un Pla de lectura de centre (PLEC) per donar coherència a l’ensenyament-aprenentatge de la lectura i al treball de l’hàbit lector.
 2. Descobrir i analitzar els components dels tres eixos del PLEC (saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir).
 3. Reflexionar sobre el paper de la biblioteca escolar en l’elaboració i la implementació del PLEC.
 4. Efectuar la diagnosi bàsica de la biblioteca del centre.
 5. Reflexionar sobre els recursos de l’entorn per a la implementació del PLEC i efectuar-ne la diagnosi.
 6. Efectuar la diagnosi bàsica de cada un dels àmbits del PLEC per detectar punts forts i punts susceptibles de millora.
 7. Detectar necessitats de formació al voltant d’un o més d’un dels àmbits del PLEC.
 8. Recollir els acords metodològics i organitzatius que té el centre de cada un dels àmbits del PLEC i revisar-los per tal que puguin formar part del document.
 9. Planificar l’elaboració del PLEC.
 10. Iniciar la redacció del PLEC, amb el suport dels materials de la FIC.Continguts

 • Pla de lectura de centre
 • Fases d’elaboració del PLEC
 • Àmbits del PLEC: recursos interns i externs, saber llegir, llegir per aprendre, gust per llegir
 • Procés lector
 • Estratègies de comprensió lectora
 • Hàbit lector
 • Enfocament competencial de la lectura
 • Aprenentatge inicial de la lectura
 • Competència informacional
 • Biblioteca escolar, biblioteca d’aula
 • PLEC i entorn

L’itinerari formatiu s’articula en quatre fases:

 • Fase 1: Pla de lectura de centre i treball col·legiat
 • Fase 2: Diagnosi dels àmbits del PLEC i anàlisi de resultats
 • Fase 3: Inici de l’elaboració del PLEC
 • Fase 4: Compleció del PLEC i avaluació de la FIC

A cada una de les fases hi trobareu els següents materials:

 • Materials de suport: Vídeos, presentacions digitals i documents per a les sessions.
 • Materials de formació: Documents per recollir reflexions personals i de grup.
 • Carpeta de formació: Documents que s’aniran elaborant durant el procés de formació i que ajudaran a documentar el procés d’elaboració del PLEC. Recomanem que es vagin recollint en una carpeta, que serà el testimoni del procés de formació seguit.ORIENTACIONS PER A LA COORDINACIÓ