Fase 2: Diagnosi
Durada orientativa de la fase: 20 hores

Temàtica: Diagnosi dels tres eixos del PLEC i anàlisi dels resultats.

En aquesta fase es tracta de sensibilitzar el professorat envers la necessitat de fer una bona diagnosi dels tres eixos del PLEC i dels recursos del centre (interns i externs) abans d’iniciar l’elaboració i la implementació del PLEC.


Objectius

 • Reconèixer la necessitat d’una bona diagnosi per partir de la realitat del centre i poder detectar punts forts i punts susceptibles de millora.
 • Analitzar el paper de la biblioteca del centre com a element imprescindible en la implementació del Pla de Lectura.
 • Analitzar els recursos externs relacionats amb la implementació del PLEC.
 • Aprofundir en el coneixement dels tres eixos de la competència lectora (CL): saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir.
 • Aplicar les eines proporcionades per fer la diagnosi de cada un dels àmbits del PLEC.
 • Extreure conclusions a partir de la diagnosi de cada eix.


Activitats

 • Activitat 1: Temps de diagnosi
 • Activitat 2: Recursos interns: la biblioteca escolar
 • Activitat 3: Recursos externs
 • Activitat 4: Eix “Saber llegir”
 • Activitat 5: Eix “Llegir per aprendre"
 • Activitat 6: Eix “Gust per llegir”


Materials

En la Fase 2 es posen a disposició del centre diversos materials per desenvolupar les activitats proposades:

 • 3 vídeos: diagnosi, recursos interns i recursos externs del centre.
 • 3 vídeos corresponents a l'eix "Saber llegir" (un per a cada cicle educatiu).
 • 3 vídeos corresponents a l'eix "Llegir per aprendre" (un per a cada cicle educatiu).
 • 3 vídeos corresponents a l'eix "Gust per llegir" (un per a cada cicle educatiu).
 • Infografia: Fase de diagnosi
 • Document 7: Seqüència de la diagnosi.
 • Eines de diagnosi dels recursos interns i externs del centre.
 • Eines de diagnosi per a cada eix de la CL.
 • Document 8: Conclusions de la diagnosi dels recursos interns.
 • Document 9: Conclusions de la diagnosi per als recursos de l'entorn.
 • Documents 10, 12 i 14: Informe de cicle/equip docent per als tres eixos de la CL.
 • Documents 11, 13 i 15: Informe de centre per a cada eix de la CL.