Activitat 1. És útil experimentar a l’aula amb l’escriptura creativa?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Comprovar les idees i les experiències del professorat del centre en relació a l’escriptura a partir de textos literaris.
  • Obrir noves perspectives per progressar en la millora de l’expressió escrita.


 Descripció
La proposta consisteix a debatre sobre el tema a partir del que es resumeix a la competència bàsica de l’àmbit lingüístic número 12: Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments. També, a introduir elements teòrics de cara a reunir una selecció de les idees del grup que serveixin com a punt de partida per avançar en l’objectiu.
Orientacions de treball


Gran grup 1. Activitat en grup

a) Llegiu, del document de les “Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic”, l’explicació de la competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments.

“…aquesta competència es relaciona amb aquelles de la dimensió escrita (4, 5 i 6) i implica haver adquirit habilitats per saber reescriure, fer versions i crear de manera autònoma textos literaris amb recursos estilístics adequats per expressar realitats, ficcions i sentiments, propis o aliens. En efecte, l’escriptor/a competent pot trobar en la literatura l’expressió de sentiments i realitats viscudes, i també la creació de mons ficticis. Alhora, la literatura és un mirall que permet al lector veure-hi reflectides experiències vitals i estètiques, properes o llunyanes, que poden ser motivadores per escriure. La lectura de textos literaris diversos (competència literària 10) i el coneixement i la interpretació dels gèneres i els recursos literaris (competència 11) pot incentivar la creació d’escrits amb voluntat literària a partir de tècniques de simulació, versionat o elaboració, tenint en compte els models literaris dels escriptors/es que han estat objecte de lectura i anàlisi”(p.51)


b) Escriviu en dues columnes els aspectes del document i què es fa al centre en diferents llengües. Que aquest paral·lelisme serveixi per posar en comú el que ja es fa al centre a fi que es converteixi en la base d’una nova perspectiva.

c) Responeu a les preguntes següents. Estareu d’acord que no es tracta tant del fet que cada alumne es converteixi en escriptor com de fer-lo experimentar l’escriptura creativa. Llavors, ens serà profitós debatre, per parelles o grups petits, sobre cada una d’aquestes preguntes per arribar a respondre-les:

  • Per què escrivim textos que no són d’utilitat immediata?
  • Quines característiques tenen aquests textos a diferència de textos funcionals?
  • Com podem sensibilitzar els alumnes cap a l’expressió escrita de les experiències, dels sentiments, d’allò que són capaços de fabular o inventar?
  • Cada component del grup escriurà un resum de les idees que resumeixin les respostes a les preguntes de més amunt i les posarà en un espai compartit perquè cadascú pugui llegir el resum dels altres.


d) Seleccioneu de totes les idees, aquella o aquelles que podrien completar les que heu escrit.