Fase 4: Fase final d'avaluació i consolidació. Teixir escola
Durada orientativa de la fase: 6 hores

Arribats a aquest punt del procés formatiu, es proposa, per un costat, dedicar temps a revisar, valorar i organitzar la feina desenvolupada i, per l’altre, iniciar la redacció d’acords didàctics d’escola, que vinculin a tothom. Una fase en què la responsabilitat, les funcions i l’actuació dels membres de l’equip de coordinació seran determinats. Al llarg de les fases anteriors la principal funció de l’ECD ha estat acompanyar i facilitar la tasca dels mestres. Només a la 2a activitat de la 1a fase l’equip va prendre més protagonisme processant les opinions i les valoracions dels mestres.En aquest fase, però, del que es tracta és de “teixir escola”. Com s’esmentava a la presentació general d’aquesta proposta formativa, és un objectiu complex perquè requereix desenvolupar dues accions poc habituals en els centres educatius:

 • Redactar, amb cura i rigor, documents de didàctica que permetin millorar la coherència pedagògica de l’escola en l’àmbit de la lectura.
 • Vincular l’equip docent com a col·lectiu, i cada mestre individualment, a decisions, acords i propostes orientats a la millora dels resultats dels alumnes. Decisions que, lògicament, haurien de redactar-se en un llenguatge planer, proper al “com fer de mestre”.

Per tant, en aquesta darrera fase del procés de formació interna, l’ECD tindrà un paper fonamental. Arribats a aquest punt, es proposa dedicar temps i treball a:

Objectius

 • Revisar la feina desenvolupada pels mestres i les mestres a les fases II i III.
 • Revisar el conjunt de l’acció formativa, i les tasques desenvolupades, des de diversos àmbits i perspectives: continguts tractats, sessions presencials, informes de centre, informes diagnòstics, pràctiques d’aula, procés organitzatiu, ambient de treball, etc.
 • Valorar el grau d’aprofitament del procés formatiu.
 • Elaborar documents d’acords de referència relacionats amb els marcs conceptuals i metodològics treballats.Activitats

 • Activitat 1: Què hem fet? Posem-hi ordre i mirem-nos-ho
 • Activitat 2: Hem avançat? Redactem acords que ens serveixin


Es proposa la següent seqüència de treball:

 • Lectura dels informes de sessió i diagnòstics elaborats pels grups de P/CI i CM/CS a la fase II.
 • Elaboració dels corresponents informes d’escola (buidat i síntesi dels anteriors).
 • Lectura dels documents de “Disseny de pràctica d’aula” i “Anàlisi i valoració de les pràctiques d’aula” elaborats pels mestres i les mestres dels dos grups: P/CI i CM/CS, corresponents a la fase III.
 • Elaboració dels documents de síntesi, valoració i conclusions de les pràctiques d’aula.
 • Relectura dels “informes d’escola” elaborats (Fases I, II i III).
 • Determinar possibles conclusions per assegurar que la didàctica de la lectura a l’escola té presents els “fonaments” treballats:
  • Competència lectora i enfocament competencial.
  • Procés lector i estratègies de lectura.
  • Hàbit lector: 30’ diaris de lectura i biblioteques d’aula.
  • Procediments de descodificació.
  • Estratègies de lectura i ensenyament recíproc.
 • Dissenyar i preparar la documentació necessària per desenvolupar la sessió de traspàs de les conclusions.
 • Dissenyar i preparar la sessió de traspàs de conclusions.