Activitat 1. Què hem fet? Posem-hi ordre i mirem-nos-ho

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Elaborar documents d’escola que integrin les aportacions dels grups.
  • Presentar el contingut de les aportacions i els documents de centre.


 Descripció
Es proposa que l’equip de coordinació desenvolupi diverses sessions de treball intern. La realitat de cada centre i la tasca desenvolupada a les fases anteriors podran aconsellar-ne un nombre més o menys elevat. Al llarg d’aquesta sessió, o sessions, caldria desenvolupar els exercicis següents:

  1. Revisió i anàlisi dels informes de sessió (Fase II) corresponents als marcs conceptuals i metodològics específics dels grups de P/CI i CM/CS.
  2. Revisió i anàlisi dels informes diagnòstics (Fase II)dels marcs conceptuals i metodològics específics dels grups de P/CI i CM/CS.
  3. Revisió i anàlisi dels documents (Fase III) de planificació i disseny de les pràctiques d’aula desenvolupades pels mestres P/CI i CM/CS.
  4. Revisió i anàlisi dels documents (Fase III) de revisió de les pràctiques i de les propostes de millora plantejades a nivell de cicle.
  5. Determinar el tipus de documents que caldria elaborar per recollir el més significatiu dels 5 fonaments tractats, tant des del punt de vista conceptual com, sobretot, metodològic. Per facilitar aquesta tasca, es proposen “models de buidat”, només a títol orientatiu.
  6. Dissenyar una sessió o sessions plenàries (de claustre) per traspassar el buidat, síntesi i valoració efectuats i, sobretot, per determinar el tipus d’acords que seran necessaris per “teixir escola”. 1)
Materials
1) Es proposa, per tant, que l’ECD prepari una sessió, o diverses, de claustre per efectuar un traspàs ben organitzat del resultat de les tasques desenvolupades, i de la seva valoració (particularment, de l’estat de l’escola en relació als cinc eixos –conceptuals i metodològics– treballats). Caldrà trobar, també, la millor manera de formular i consolidar les propostes de millora efectuades al llarg del procés formatiu. Unes propostes que, lògicament, un cop aprovades hauran de passar a formar part del Projecte Educatiu de Centre dins d’una carpeta genèrica de “Lectura”.