Fase 3: Fase de planificació, construcció i experimentació. Portem-ho a l'aula
Durada orientativa de la fase: 5 hores

Un cop treballats i compartits el marc conceptual i la metodologia general i específica del P/CI i el de CM/CS, a la Fase III es proposa que el professorat els concreti en forma de pràctiques d’aula. Aquesta tercera fase, per tant, es dedicarà al disseny, l’experimentació, l’anàlisi i la millora de pràctiques d’aula. El nombre de pràctiques d’aula no es determina en el disseny d’aquesta FIC. D’acord amb les característiques del centre, dels grups i dels mestres, l’ECD n’hauria de determinar la quantitat. Amb tot, però, s’aconsella que es pugui desenvolupar una pràctica a cada nivell d’escolaritat; altrament, les conclusions de les anàlisis i les propostes de millora difícilment resultaran representatives. Aquesta 3a fase s’organitza en dos blocs.

Objectius

 • Conèixer les implicacions a l’aula del procés lector, l’enfocament competencial de la lectura i la temàtica específica.
 • Vincular els procediments de descodificació a l’aprenentatge significatiu.
 • Experimentar el potencial formador i formatiu de l’aprenentatge recíproc.
 • Dissenyar, desenvolupar i valorar, criterialment activitats de lectura relacionades amb els eixos de millora específics.
 • Enfortir la cultura de centre i els mecanismes de treball col·legiat mitjançant els canals de coordinació diversos.Blocs

 • Bloc 1: Disseny i desenvolupament d'activitats d’aula
 • Bloc 2: Valoració de l'experiència a l'aula


Materials
Igual que a les dues fases anteriors, es posen a disposició del centre, de l’ECD i dels mestres diversos materials per desenvolupar els exercicis d’aquesta fase III:

 • Característiques i definició dels components curriculars (objectius, continguts i criteris d’avaluació).
 • Taules de continguts, de cicle, relacionats amb la lectura (extrets dels Decrets 181/2008 i 142/2007).
 • Fitxa de disseny de pràctiques d’aula.
 • Proposta de model d’anàlisi de les pràctiques d’aula.