Activitat 2: Com ho fem? Quines orientacions dóna el currículum?


Aquesta activitat té com a objectius:

  • Seleccionar les orientacions del currículum sobre l’ensenyament de les llengües, que es relacionen amb les pràctiques d’escriptura.
  • Relacionar amb el currículum les pràctiques que ja es fan al centre i identificar-ne els buits que caldria desenvolupar.


 Descripció

Us proposem fer una lectura cooperativa de l'apartat de les orientacions del currículum de llengües titulat “Consideracions sobre el desenvolupament del currículum. Àmbit de llengües”.

Després de la lectura, poseu en comú les idees que heu destacat de cada fragment i busqueu algun exemple de les activitats que heu recollit en l’activitat anterior i que es puguin relacionar amb aquestes orientacions.Orientacions de treball


1. El text que presentem està separat en cinc parts. Cada part correspon a un subtema:

  • Bases per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües.
  • El centre com un espai comunicatiu.
  • Recursos de les TIC integrats a l’àmbit de llengües.
  • Actituds i valors respecte de la llengua.
  • Avaluació.

Feu cinc grups i llegiu un fragment del text que us proposem cada grup.

Consideracions sobre el desenvolupament del currículum. Àmbit de llengües.(petit grup) 2. Anoteu al marge del document les idees que us semblin més rellevants sobre l’escriptura des de les tres llengües.

(grupal)3. Feu una posada en comú en què cada grup farà un resum dels aspectes que cregui més rellevants (si escau, focalitzant l’escriptura).

(petit grup) 4. Trieu una activitat d’escriptura que porteu a terme a l’aula i relacioneu-la amb les orientacions que dóna aquest fragment del currículum. Us proposem que seguiu el guió següent, elaborat amb els ítems que apareixen en el text que teniu com a document de treball.Podeu descarregar el full de treball Com ho fem?Materials