Activitat 1: Què fem? Què diu el currículum?Aquesta activitat té com a objectius:

  • Comparar les similituds i les diferències dels continguts del currículum de les tres llengües (català, castellà i llengua estrangera).
  • Identificar els continguts del currículum (català, castellà, llengua estrangera) que es desenvolupen en una activitat d’escriptura que ja es fa al centre. Descripció
Us proposem fer una anàlisi d’una de les activitats “estrella” seleccionades en la fase anterior, tot relacionant-la amb els continguts del currículum.

Orientacions de treball


(grup petit) 1. Feu grups de tres persones (una de cada llengua) i seleccioneu una de les activitats recollides en la fase anterior que cregueu que tingui possibilitats per portar-se a la pràctica des de les tres llengües.

(grup petit) 2. Identifiqueu quins ítems dels continguts del currículum es desenvolupen en aquesta activitat, i destaqueu-los amb color. S’ofereixen, com a material de treball, unes taules amb el buidat dels continguts del currículum dels quatre cursos d’ESO, per facilitar-vos la lectura.

(grup petit) 3. A grans trets, com us imagineu que es podria millorar aquesta activitat? Quines aportacions es podrien fer i desenvolupar des de les altres llengües?(grup petit) 4. Redacteu, a tall de conclusions, una valoració del que heu fet durant aquesta activitat per compartir amb el grup gran.

5. Posada en comú.
MaterialsDocuments en què es recullen els continguts del currículum de les tres llengües en paral·lel, per nivells:

Primer d'ESO

Segon d'ESO

Tercer d'ESO

Quart d'ESO

Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Document que conté les dimensions, les competències graduades en tres nivells d'adquisició, els continguts clau que desenvolupen cadascuna de les competències, i les orientacions metodològiques i d'avaluació.