Informació de l'itinerari


L’ensenyament i l’aprenentatge de l’expressió escrita comença a l’educació infantil, abans que els nens i nenes dominin el codi escrit, i continua al llarg de tota la vida.

Aquest itinerari vol aprofundir en la importància de la conversa al llarg de tot el procés d’escriptura. Parlar per escriure ha d’ocupar una part important al llarg de les diferents fases del procés d’escriptura, a partir de la conversa organitzada i sistemàtica. Aquesta conversa ajudarà a trobar resposta a alguns aspectes de la llengua escrita: l’ús i l’instrument.

A partir d’activitats modeladores, en aquest itinerari es posen en pràctica els conceptes teòrics que s’introdueixen. Hi ha també activitats model de conversa exploratòria i de gestió de les activitats orals.

Durant la realització de l'itinerari, les persones participants han de fer activitats que incorporin la parla per a la producció d’algun dels documents escrits.

L'itinerari s'estructura en tres parts:
 • Punt de partida. Es parteix del debat per compartir la importància de la parla en les activitats d’escriptura. Es recullen les activitats d’escriptura que ja es fan al centre que inclouen la conversa en alguna de les fases, i que es consideren activitats "estrella". Per cicles s’elaboren els descriptors que identifiquen aquestes activitats.
 • Camí. Es fa la reflexió conjunta a partir de la pràctica, de la veu dels experts i de l’experimentació d’una activitat d’expressió escrita a l’aula que inclogui la parla en alguna de les fases del procés. Aquests pràctica pot ser en català, castellà o primera llengua estrangera. Es faciliten eines per a la gestió de les activitats orals a l’aula i per a l’adequació de les intervencions de la persona docent per conduir les interaccions.
 • Punt d’arribada. Elaboració d’un text escrit individual per part de cada participant sobre l’experimentació de l’activitat planificada. Aquesta tasca d’escriptura individual reflexiva ofereix l'experiència de posar-se en la pell de l'aprenent. Es revisaran els descriptors elaborats al començament de l’itinerari i es complementaran per acabar amb un document consensuat per cicles.


Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest itinerari són:

 • Compartir la importància de la conversa en les activitats d’escriptura.
 • Reflexionar conjuntament quan, què i com escrivim com a persones adultes.
 • Conèixer i apropiar-se del que diuen el currículum i els teòrics sobre la importància de la conversa vinculada a les pràctiques d’escriptura.
 • Aprofundir sobre aspectes organitzatius i de gestió que intervenen en les activitats orals.
 • Dissenyar i experimentar una pràctica d’escriptura que inclogui activitats orals dins d’una proposta de treball de la programació en curs.
 • Valorar les experimentacions i arribar a acords dels aspectes a consolidar com a centre en relació amb el tema.

Continguts

Els continguts es presenten en quatre fases. Aquestes fases estan dissenyades amb activitats que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica i que propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, així com el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

 • En la fase inicial es reflexionarà a l'entorn de la importància i les implicacions per a la pràctica de les activitats orals dins les propostes d’escriptura.
 • En la fase de planificació s'analitzaran algunes propostes didàctiques i es planificarà allò que es vol experimentar a l'aula.
 • En la fase de construcció i experimentació es dissenyarà una pràctica d'escriptura que inclogui activitats orals i s'experimentarà a l'aula.
 • En la fase final s'avaluarà la formació i s'arribarà a acords de centre sobre els aspectes a consolidar.

Carpeta de formació

Aquesta carpeta recull de manera organitzada els documents elaborats durant el procés de formació.
En aquest itinerari es proposa incloure a la carpeta els documents següents:

 • Punt de partida
 • Propostes per experimentar
 • Disseny de l'experimentació
 • Pla d'acció de centre
 • Relat d'experimentació
 • Informe d'avaluació i aspectes a consolidar