Informació de l'itinerari

En el curs 2017/2018 la Fundació Jaume Bofill proposà la Crida Bibliorevolució, consistent en un procés de reflexió interna de centre sobre les necessitats al voltant de la biblioteca escolar. A partir d’aquestes necessitats i al voltant de cinc eixos d’actuació, el centre es formulava un repte i planificava les accions per assolir-lo.

Amb l’acompanyament d’un mentor especialitzat, l’accés a materials de formació i visites organitzades a altres centres educatius, biblioteques i llibreries, cada centre va anar concretant les accions necessàries per dur a terme el seu repte. La resposta dels centres va ser molt positiva i el seu treball molt reeixit.

Per tal de donar continuïtat a la tasca iniciada per la Fundació, el Programa biblioteca escolar “puntedu” recull la seva proposta i elabora aquesta FIC. Basada en el Design Thinking.

Aquesta proposta recull l’essència de la Bibliorevolució i s’inspira en el seu mètode de treball, utilitza alguns dels seus materials, de molta qualitat, amb el vist i plau de la Fundació Jaume Bofill.Objectius

 • Iniciar un procés de reflexió interna al voltant d’un dels eixos que es proposin a la FIC i amb l’ajuda de materials de formació.
 • Proposar-se un repte assumible a curt termini i concretar les accions necessàries per dur-lo a terme.
 • Iniciar un procés de creació col·lectiva, que afavoreixi la implicació de tota la comunitat educativa en la millora dels usos de la BE.
 • Establir relacions amb altres centres que també hagin iniciat un procés de reflexió i millora al voltant de la biblioteca escolar. Fer xarxa.
 • Implementar algunes de les accions que es proposa el centre i avaluar-ne els resultats.
 • Compartir el repte, el procés i el resultat mitjançant la web/ espai Nodes.Línies de treball

 • La BE com a agent de canvi i innovació.
 • La BE com a agent d’equitat, participació i cohesió de la comunitat educativa.
 • La BE com a agent dinamitzador cultural del centre.
 • La BE com a laboratori per liderar i promoure un centre lector.
 • La BE com a agent d’impuls i participació activa a la cultura digital.

L’itinerari formatiu s’articula en quatre fases:

 • Fase 1: Engeguem!
 • Fase 2: Explorem!
 • Fase 3: Construïm i experimentem!
 • Fase 4: Avaluem i proposem nous reptes!

A cada una de les fases hi trobareu els següents materials:

 • Materials de suport: Vídeos, infografies, materials i documents per a les sessions.
 • Materials de formació: Documents per recollir reflexions personals i de grup.
 • Carpeta de formació: Documents que s’aniran elaborant durant el procés de formació i que ajudaran a documentar el procés d’elaboració del PLEC. Recomanem que es vagin recollint en una carpeta, que serà el testimoni del procés de formació i creixement seguit.
ORIENTACIONS PER AL GRUP IMPULSOR


Documents de lectura prèvia:

Materials de referència: