Activitat 2. Plantejament de nous reptes.

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu:

• Explorar la possibilitat de reiniciar el cicle de treball amb el plantejament d’un nou repte.


 Descripció

A l’activitat 1 d’aquesta fase heu fet un balanç del procés seguit per dissenyar el vostre projecte: heu reflexionat sobre aspectes positius que us ha aportat el procés i sobre necessitats de millora de cara a futures ocasions.

També, al llarg de la FIC, heu anat recollint reptes, necessitats, solucions…

Heu fet molt camí i ara pot ser un bon moment per plantejar-se si continuar amb aquesta metodologia de treball per afrontar nous reptes de canvi a partir de la biblioteca escolar.

Us proposem desenvolupar dos exercicis:

  • Col·loqui.
  • Proposta de continuació.Descripció Recomanem que l’exercici 1 es faci en claustre.

Descripció L'exercici 2 es farà en grup impulsor.


ORIENTACIONS DE TREBALLExercici 1: Col·loqui

  • El grup impulsor haurà preparat un document de síntesi amb els resultats de l’activitat 1 d’aquesta fase (document 20). Una persona del grup en fa un repàs en veu alta.
  • Es comparteix l’objectiu d’aquest col·loqui: valorar la possibilitat d' emprendre un nou repte de centre, amb el concurs de la biblioteca escolar, seguint la dinàmica iniciada i aprofitant tota la informació que s’ha recollit al llarg del procés.
  • Una persona anotarà les aportacions que es vagin fent, per incloure-les a la carpeta de formació (document 21).

Exercici 2: Proposta de continuació

  • En grup impulsor repasseu les aportacions que s’han fet en el col·loqui (document 21) i valoreu la possibilitat de reiniciar el procés amb un nou repte.
  • Recupereu els reptes de centre que havien quedat en segon i tercer lloc (fase 1 activitat 6, document 7). Reviseu-los i prepareu una proposta per presentar-la al claustre!


ORIENTACIONS PER AL GRUP IMPULSORSeria interessant tancar el col·loqui amb un resum de les aportacions que es vagin fent i deixar un temps per reflexionar sobre la possibilitat de reiniciar el procés amb un nou repte
MATERIALS


Documents per a la carpeta de formació


Les indicacions de temps són orientatives, dependrà de la realitat i la dinàmica del centre.