Activitat 5. Analitzem les dades!

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Identificar punts forts i punts susceptibles de millora a la biblioteca escolar, a partir del document 5.
  • Reflexionar sobre quina de les línies de treball proposades en l’activitat 3 es veu més o menys reforçada per la biblioteca escolar, a partir de la diagnosi.


 Descripció

En aquesta activitat us proposem desenvolupar un exercici:

  • Anàlisi dels resultats de la diagnosi de la biblioteca.


Descripció Aquesta activitat la durà a terme el grup impulsor en col·laboració amb la comissió de biblioteca, si escau.ORIENTACIONS DE TREBALLUn cop heu aplicat la diagnosi a la biblioteca del centre dedicareu una estona a reflexionar sobre els resultats obtinguts. Això us permetrà veure quins dels 4 àmbits de la diagnosi es troben més/menys reforçats en el vostre centre i podreu relacionar-los amb els reptes que heu concretat a l’activitat 3.

Alguns consells que us poden anar bé:

  • Analitzeu els resultats de la diagnosi en positiu. El fet que un aspecte surti poc reforçat significa que pot ser una oportunitat de millora, un nou repte a assolir.
  • No perdeu de vista que la finalitat d’aquesta diagnosi és poder concretar un repte assumible i a la mida del centre. En cas que us surtin diversos aspectes a reforçar, preneu-ne nota per a possibles futures actuacions.

MATERIALS


Documents per a la carpeta de formació


  • descripció Utilitzeu les taules que s'inclouen a l'eina de diagnosi (activitat 4).


Les indicacions de temps són orientatives, dependrà de la realitat i la dinàmica del centre.