Activitat 4. Recollim dades!

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Analitzar el punt de partida del centre en relació a la biblioteca escolar, els seus usos i les seves possibilitats.
  • Identificar nous reptes del centre educatiu i valorar la possibilitat d’assolir-los amb el suport de la BE.
  • Detectar punts forts de la BE per conèixer el punt de partida del centre i les possibilitats d’èxit del repte escollit.


 Descripció

En aquesta activitat us proposem desenvolupar un exercici:

  • Aplicació de la diagnosi de la biblioteca del centre educatiu.


Descripció Aquesta activitat la durà a terme el grup impulsor en col·laboració amb la comissió de biblioteca, si escau.ORIENTACIONS DE TREBALLPer saber cap on volem anar (repte) i pensar solucions és necessari conèixer alguns aspectes de la realitat actual del centre amb relació a la biblioteca escolar. Per fer-ho us proposem que utilitzeu l'eina de diagnosi que trobareu al final d'aquesta activitat.

Aquest document s'ha elaborat a partir de l’eina Diagnosi i pla d’actuació per a la biblioteca escolar proposada pel Programa biblioteca escolar “puntedu. S’organitza en quatre temes:

  • Organització i funcionament de la biblioteca de centre.
  • Gestió de la col·lecció i dels espais.
  • Suport al currículum des de la biblioteca escolar.
  • Visibilitat i interacció de la biblioteca de centre amb la comunitat educativa i l’entorn.

Per a cada tema s’han seleccionat uns quants ítems de l’eina general, que pensem que són significatius i us poden ajudar a conèixer la vostra situació de partida. La gradació que es fa servir és gens, poc, bastant, molt.


MATERIALS


Documents per a la carpeta de formació


Les indicacions de temps són orientatives, dependrà de la realitat i la dinàmica del centre.