Activitat 2. Disseny d'una activitat experimental

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Focalitzar en alguns aspectes a tenir en compte en el disseny d'una activitat experimental
  • Treballar amb alguns documents de referència per dissenyar una activitat experimental
  • Concretar aquests aspectes en el disseny de la vostra activitat experimental


 Descripció
Us proposem la lectura d'alguns documents de referència i la reflexió posterior al seu voltant. A la segona part de l'activitat, haureu de continuar omplint el document de planificació de l'activitat experimental que heu de dissenyar utilitzant les aportacions que us emporteu de cada lectura.


Orientacions de treball


  • 1. Consulteu el següent material de lectura:a) Una reflexió entorn de la conversa a les classes de ciències. Conxita Márquez Bargalló, Rosa M. Pujol Vilallonga. Universitat Autònoma de Barcelona. Monografia Dialogar per aprendre Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Num. 37.P. 31-43

En aquest article, es planteja el paper del llenguatge oral durant les converses a les classes de ciències, posant èmfasi en la necessitat de crear situacions que possibilitin parlar, formular preguntes significatives des de la perspectiva de la ciència i de crear un ambient d'aula que promogui la comunicació. L'article posa exemples d'educació primària, però els arguments que utilitza són perfectament aplicables a les classes de secundària.

b) Conversar. C. Márquez; D. Vilalta (2009). Perspectiva Escolar, 331 (ISSN:0210-2331)

En aquest article es planteja una situació d'aula en la qual el llenguatge, la interacció verbal és l'instrument mediador del pensament que ha de permetre avançar en la comprensió del món. L'article posa exemples d'educació primària, però els arguments que utilitza són perfectament aplicables a les classes de secundària.

c) Parlar i escriure sobre el que fem en el laboratori. Roca, M.; Márquez, C. (2004). La Talaia (Revista digital), 15

Les autores presenten una proposta d'informe de laboratori tant per a ESO com per a batxillerat, que pretén ajudar a l'alumnat a establir el lligam de l'activitat amb l'explicació teòrica.

d) La selección de contenidos para enseñar naturaleza de la ciencia y tecnología (parte 1): Una revisión de las aportaciones de la investigación didàctica. Vázquez-Alonso, Ángel; Manassero Mas; M. Antonia.

Aquest article presenta una revisió dels continguts per a l'ensenyament de l'anomenada "naturalesa de la ciència" (i tecnologia) des de les diverses aportacions de la investigació didàctica. La revisió presenta les diverses propostes de continguts bàsics per a l'ensenyament de la naturalesa de la ciència (i tecnologia) que es manegen usualment en la literatura especialitzada, amb la finalitat d'il·luminar la selecció dels continguts curriculars i contextualitzar millor les propostes del currículum de ciències, així com ajudar al professorat a clarificar els continguts ensenyables sobre aquestes complexes qüestions.

Algunes notes sobre l'article. Si ho preferiu podeu llegir l'article sencer.  • 2. Acabeu d'omplir el document de planificació de l'activitat experimental utilitzant les aportacions que us emporteu de cadascuna de les lectures anteriors.