Activitat 1. Elaboració del document "Planificació d'una activitat experimental"

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

 • Elaborar un document individual al llarg de tot aquest bloc, a partir del material d'ajuda
 • Integrar l'experimentació dins de la programació del curs actual
 • Preveure una temporització i un calendari realistes
 • Escriure un primer guió de l'activitat experimental que es vol portar a l'aula


 Descripció
Us proposem elaborar un document per guiar la planificació de l'activitat que heu de dissenyar. Aquesta activitat no ha de suposar un treball extra, sinó que ha de poder-se incloure en una de les seqüències didàctiques que teniu planificades per fer amb l'alumnat aquest curs. Aquest document es comença a elaborar en aquesta primera activitat i s'ha d'anar completant al llarg de tot el primer bloc. En aquesta activitat haureu d'escriure un primer guió d'una activitat experimental que continuareu dissenyant a l'activitat 2 i experimentareu en el bloc 2.


Orientacions de treball


Individual

 • 1. Decidiu a partir de quin experiment voleu dissenyar l'activitat que treballareu amb el vostre alumnat. Podeu utilitzar qualsevol experiment que ja tingueu previst fer al vostre centre o buscar alguna idea en les adreces que us proposem més endavant.
 • 2. Comenceu a omplir el "Document per al disseny d'una activitat experimental". Heu de tenir en compre que:
  • Es tracta d'un document individual
  • Es tracta d'un document de treball, de reflexió i de formació; per tant, tots els aspectes que contingui han de ser concrets i realistes.
  • Ha d'estar completat abans de començar el Bloc 2
  • L'activitat que es dissenya ha d'estar integrada dins de la programació en curs. en cap cas no es tracta de dissenyar una activitat aïllada i fora del treball que es du a terme durant aquest curs
  • Per a l'activitat s'ha de preveure una temporització realista


Document per a la carpeta de formació


 • 3. Escriviu un primer guió (disseny) de l'activitat experimental
 • 4. Utilitzeu la Graella 1 per identificar i classificar l'objectiu (objectius) de l'activitat experimental
 • 5. Utilitzeu la graella 2 per analitzar el disseny de la vostra activitat experimental
 • 6. El vostre primer disseny és coherent amb els objectius que us havíeu plantejat?
 • 7. El vostre disseny és coherent amb els aspectes que havíeu decidit focalitzar al final de la Fase 2?
 • 8. Reescriviu el vostre guió de l'activitat experimental modificant aquells aspectes que considereu necessaris després d'haver analitzat la primera proposta amb les graelles 1 i 2.

Materials

En els següents enllaços podeu trobar diferents dissenys experimentals que us poden servir com a punt de partida: