Activitat 3. Diagnosi del centre. Fem treball experimental? En quins cursos i en quines matèries?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

- Elaborar amb les aportacions de cada professor/a un quadre que reculli en quin grau utilitzeu el treball experimental ordenat per matèries i nivells.

- Compartir la situació actual, exposar els motius d'aquesta situació i plantejar possibles aspectes de millora.


 Descripció
En aquesta activitat posareu en comú el treball experimental que feu al centre. Treballareu en grups variables per omplir una graella per a cada assignatura i curs, amb l'objectiu de posar de manifest quantes activitats de treball experimental realitzeu i detectar de quina manera està repartit per nivells i per assignatures.
Orientacions de treball

Gran grup 1. Distribuïu cada pàgina del full de treball F1_A3 en funció dels cursos i matèries en què intervingueu cadascun dels participants. Ompliu els fulls i després feu-los circular entre els altres companys fins a omplir totes les pàgines.

En el cas que sigui necessari, consulteu en la programació de centre el treball experimental que es realitza en cada curs i completeu el full de treball F1_A3 amb les dades de tots els cursos i totes les matèries de ciències.

Un cop acabada aquesta tasca, analitzeu les taules que heu omplert i indiqueu el nombre de treballs pràctics que es fan en cada matèria. Compareu entre les diferents matèries i/o cursos i discutiu si detecteu possibles mancances, les seves causes i els possibles aspectes a millorar. Escriviu les vostres reflexions a l’apartat de conclusions del full de treball F1_A3.