Activitat 1. Per a què serveix el treball experimental?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Reflexionar sobre les finalitats amb què utilitzeu el treball experimental i prioritzar les que considereu més importants.
  • Comparar les finalitats amb què utilitzeu el treball experimental amb les dels vostres companys i les citades a la bibliografia.


 Descripció
Descripció general de l'activitat / finalitat.L'activitat proposa debatre sobre alguns aspectes del treball experimental a partir d'un llistat d'afirmacions que mostra diferents opinions sobre les finalitats dels treballs pràctics.
Orientacions de treball


Individual 1. Llegiu el llistat d'afirmacions sobre el treball experimental, escolliu-ne cinc i expliqueu els motius de la vostra elecció a la taula 1 del full de treball F1_A1.


Petit grup 2. Contrasteu la vostra selecció amb les dels vostres companys i classifiqueu les afirmacions escollides atenent a la seva finalitat.

Contrasteu la vostra classificació amb el document de treball F1_A1.

Gran grup 3. Poseu en comú la tasca dels grups i redacteu la conclusió de l'activitat.Materials