Activitat 6. Pràctica a l'aula 3

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Dissenyar activitats que donin oportunitats a tothom utilitzant l’eina Educreations.


 Descripció
Partint de la pràctica anterior, dissenyeu una activitat i porteu-la a terme amb tot l’alumnat del vostre grup. Aquesta pràctica es recollirà a la carpeta de formació.
Orientacions de treball

 Petit grup Partint d’un tema que esteu treballant amb els vostres alumnes, proposeu-los que, per parelles, gravin l’explicació d’algun contingut senzill, expliquin un conte (dibuixant o pujant les imatges necessàries), un joc, una experiència o una anècdota personal, una presentació de les coses que els agraden i/o no els agraden… Després s’intercanviaran les adreces dels treballs realitzats i hauran de valorar i fer propostes de millora als companys.


Carpeta de formació

Document per a la carpeta de formació